חפש

משפט ציבורי וזכויות אדם

 

תחום משפט ציבורי וזכויות אדם

התחום בוחן במבט רחב ובין-תחומי את המשפט החוקתי על שני היבטיו: המשטר הישראלי וזכויות האדם. במסגרתו ייבחנו, באופן תיאורטי, ביקורתי ומעשי, עקרונות היסוד של המשטר בישראל  ומעמדן של זכויות האדם.
בחלקו עוסק התחום בתחומי הממשל בישראל, ומציע בחינה של סוגיות ושאלות ספציפיות מתחומי המשפט הציבורי. חלק מן הקורסים מיועד להעמיק את הידע באספקטים התיאורטיים של מדעי המדינה וממשל, מתוך מטרה למקד את המאפיינים של המשפט הציבורי הישראלי. חלקם האחר מיועד להעניק מבט משווה למשטרים חוקתיים אחרים בעולם. קורסים אחרים בוחנים באופן ממוקד סוגיות ספציפיות מתחומי המשפט המנהלי והפוליטי, וממחישים את ההיבטים השונים של התחום הציבורי.

במקצועות בחירה משקלן של כל המטלות האקדמיות הינו 10% ומשקל הבחינה הינו 90%.

שימו לב! ברשימות הקריאה שיחולקו בתחילת השנה יופיעו דרישות אקדמיות נוספות של מרצי הקורסים (לדוגמא: ספרים פתוחים/סגורים; סוגי המטלות שיינתנו; תנאי זכאות לבחינה וכדו').

סמינריונים וסמינריונים קליניים  פתח
 


סמינריונים

קוד הקורס

פרטי הקורס

דרישות קדם, הערות ותקציר הקורס

707461

סמינריון

3 ש"ש

חוק התשוקה-פשעים נגד הפטריארכיה

Law of Desire:Crimes Against Patriarchy through

ד"ר צביקה טריגר

יום ב' 16:00-17:30

 

 תקציר:
מה היה יחסו של המשפט הרומי לנשים שנאפו או שביצעו הפלה? האם גברים נואפים זכו ליחס זהה לזה של נשים נואפות? האם יחסים בין גברים היו מותרים ביוון העתיקה? כיצד מטפל המשפט העברי ביחסים חד-מיניים, והאם הוא מבחין בין יחסים בין שני גברים לבין יחסים בין שתי נשים?
הסמינר מתמקד בשלוש "עבירות נגד הפטריארכיה": הפלות, ניאוף והומוסקסואליות. במסגרת הסמינר נשווה את טיפולן של שלוש שיטות משפט עתיקות ב"עבירות" אלה: המשפט היווני, המשפט הרומי, והמשפט העברי, ונתחקה אחר העקבות שהותירו שיטות משפט אלה במערכות משפט מודרניות, ובעיקר במשפט הישראלי. נבחן כיצד מסכנות עבירות אלה את קיומה של המערכת הפטריארכלית, ובאילו אמצעים היא בחרה להגן על עצמה מפניהן. באמצעות העיסוק בעבירות אלה, נחקור את הקשר שבין המשפט, החברה והתרבות, ונברר כיצד תפישות של מיניות ומגדר מן העת העתיקה שרדו עד לימינו אנו. כמו כן נעמוד על כמה מהבעיות המתודולוגיות של העיסוק בשיטות משפט עתיקות, ובכללן על השימוש בהיותה של עבירה עתיקת יומין כהצדקה להמשך קיומה

707546
סמינריון
3 ש"ש

זכויות הילד
Children's Rights
ד"ר תמר מורג
יום ב' 18:00-19:30

תקציר:
הסמינר יעסוק בבחינת הבסיס הרעיוני להכרה בזכויות הילד ובהשלכות הכרה זו על חקיקה ועל מדיניות. חלקו הראשון של הסמינר ייוחד לעיסוק בשאלות תיאורטיות הנוגעות להכרה בילדים כנושאי זכויות.נבחן שאלות הנוגעות להתפתחות ההיסטורית של ההכרה בזכויות הילד, השוני שבהכרה בין זכויות ילדים וזכויות מבוגרים וגישות תיאורטיות מרכזיות הנוגעות לזכויות ילדים. נבחן את האמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד ולתפיסת זכויות הילד שאותה היא מבטאת. בחלקו השני, נבחן באופן ביקורתי הסדרים מרכזיים הנוגעים לילדים בסיכון במשפט הישראלי. בעבודד הסמינר יתבקשו התלמידים לבחון בחינה ביקורתית את זכויות הילד במשפט הישראלי במגוון של עניינים לאור הדיון התיאורטי שייערך במסגרת הסמינר. בסמינר יושם דגש על שילוב בין מידע מתחומי המשפט ומדעי ההתנהגות בגיבוש מדיניות וחקיקה בתחומים הנוגעים לילדים.

706535

סמינריון

3 ש"ש

חוקה חילונית חופש דת וחופש מדת

פרופ' פרנסס רדאי

ד"ר יוסי נחושתן

יום ג' 10:00-11:30

תקציר:

הסמינריון יעסוק ביחס בין דת, חילוניות, דמוקרטיה וזכויות אדם.דוגמאות לשאלות שניתן לחקור במסגרת הסמינריון, ושבחלקן נדון במשותף, הן: מעמד החופש מדת במשפט הבינלאומי; התנגשויות בין חופש הדת לבין זכויות אחרות ובעיקר – חופש הביטוי ועקרון השוויון; Blasphemy and Defamation of Religion; השפעת הדת על מעמד האישה; השפעת הדת על מעמד ההומוסקסואליים והלסביות; מקומם של סמלים דתיים במקומות ציבוריים; לבוש דתי במוסדות חינוך ציבוריים ובשירות הציבורי; סרבנות מצפון הנסמכת על ערכים דתיים; שיקולים דתיים כבסיס להחלטות פוליטיות ושיפוטיות; חינוך דתי במדינה דמוקרטית; מפלגות דתיות במדינה דמוקרטית; סבסוד או תמיכה במוסדות דתיים ובפעולות דתיות; הסדרה חוקתית של מעמד הדת במדינה; היחס בין חופש הדת לבין החופש מדת; השלכות משפטיות של הכרה בזכות חוקתית לחופש מדת ועוד.השאלות שלעיל יכולות להחקר מנקודות מבט שונות ואף משולבות. לפיכך, יהיה ניתן לבצע את המחקר מנקודת מבט אמפירית, השוואתית, ביקורתית, היסטורית, תאורטית-פילוסופית וכדומה.דרישות הסמינריון ומבנה הסמינריון: בסמסטר א: ארבעה מפגשים משותפים; נוכחות חובה בכנס בינלאומי שיתקיים בבית הספר למשפטים ב- 12-13 דצמבר 2011 ושיעסוק בחופש מדת. בסמסטר ב: פרזנטציות וכתיבת עבודה סמינריונית שנושאה יהיה קשור לאחד מהנושאים שיידונו בכנס.

 

707062
סמינריון
3 ש"ש

משפט חוקתי מתקדם-סוגיות נבחרות
Advanced Constitutional Law
פרופ' סוזי נבות
יום ג' 14:00-15:30

תקציר:
הסמינר יתמקד בניתוח סוגיות נבחרות מתחום המשפט החוקתי המוסדי, וכן בבחינתם באספקלריה השוואתית. בין הנושאים שיידונו: בית המשפט העליון אל מול רשויות האכיפה והיועץ המשפטי לממשלה; היחסים שבין הרשות השופטת לרשות המחוקקת וסוגיית ה"תיקון החוקתי הלא-חוקתי"; ניהול העניינים הפנימיים בכנסת; ראשי מדינה וסמכויותיהם. במסגרת הקורס יכתבו הסטודנטים עבודות סמינריונית בנושאים חוקתיים הנמצאים על סדר היום הציבורי, סוגיות חוקתיות פתוחות וכאלה שהושארו "בצריך עיון", סוגיות מתפתחות וחדשניות. הסמינר יעקוב וינתח את האירועים החוקתיים שעל סדר היום. במסגרת הסמינר ישולבו הרצאות המכוונות להעמיק בנושא כתיבת עבודה סמינריונית.

 

708944
סמינריון
3 ש"ש

דמוקרטיה וזכויות אדם: היבטים תאורטיים ומעשיים
Democracy and Human Rights: Theoretical and Practical Aspects
ד"ר יוסי נחושתן
יום ו' 08:00-09:30

תקציר:
בחלק הראשון של הסמינריון יידונו הביסוסים התאורטיים של המשטר הדמוקרטי וכן סוגים שונים של משטרים דמוקרטיים. על רקע המודל התאורטי של הדמוקרטיה ותוך שימת לב לדרך בה דמוקרטיות מתנהלות הלכה למעשה, נשאל האם הדמוקרטיה היא אפשרית או שמא מדובר במודל לא בר-מימוש.
בחלק השני של הסמינריון נדון בביסוסים התאורטיים לרעיון זכויות האדם ובקשר בין זכויות אדם לבין חוקה, זכויות חוקתיות וביקורת שיפוטית על חוקים. בהמשך נדון בצורה ביקורתית במשמעות וברציונלים של מספר זכויות אדם מרכזיות. לבסוף, נדון במעמד הראוי של הדת במסגרת המדינה הדמוקרטית ונבחן את היחס בין הדת לבין שיח זכויות האדם.


סמינריון קליני

קוד הקורס

פרטי הקורס

דרישות קדם, הערות ותקציר הקורס

707983

סמינריון קליני

5 ש"ש

המשפט למען זכויות החולה
patients' Rights in Israel
ד"ר נילי קרקו-אייל
עו"ד בעז סגל
עו"ד אלעד שילד
יום ב' 12:00-13:30

דרישות קדם:

הערות:
מיועד לתלמידי שנה ב' ואילך
עבודה מעשית בהיקף של כ- 4 שעות בשבוע
פרזנטציה
הגשת עבודה סמינריונית
מספר שעות פעילות בשבוע: 4 שעות.
מקום הפעילות: במכללה.
תקופת פעילות: 12 חודשים.
תקציר:
הסמינר הקליני
פועל בשיתוף עם האגודה לזכויות החולה, לקידומן של זכויות החולה בישראל ולהעצמת כוחם של חולים במערך הטיפולי הרפואי. למטרת על זו מספר מטרות משנה: הגנה על זכויותיהם של חולים וקידומן; יידוע חולים באשר לזכויותיהם והפיכתם לנושאי זכויות מודעים; עידוד דיון ומודעות ציבוריים לסוגיה של זכויות החולה. תלמידי הסמינר מטפלים בפניות בעניינים הנוגעים לזכויות החולה, פועלים לגיבוש ניירות עמדה והצעות חוק בסוגיות עקרוניות ונוטלים חלק בפעילויות הסברה בנושא. בסמינר נדונות מגוון סוגיות הנוגעות לזכויותיהם של חולים במערך הטיפולי הרפואי: במבנה מערכת הבריאות; חוקי הבריאות והזכות לקבלת טיפול רפואי; זכויות המטופל על פי חוק זכויות החולה; שיקולים תקציביים במערכת הבריאות; סל הבריאות ועבודת וועדת התרופות; רשלנות רפואית; אוכלוסיות מיוחדות; ועוד

707584
סמינריון קליני
5 ש"ש

זכויות נשים
Women's Rights
ד"ר רותי לזר
יום ג' 10:00-11:30

הערות:
6 שעות עבודה מעשית בשבוע, מתוכן ארבע שעות בארגונים שונים בהם מתקיימת פעילות קלינית התנדבותית ושעתיים בחדר קליניקות ביום ג' בין השעות 14:00-12:00  (הנוכחות בחדר קליניקות בשעות אלה היא חובה).

לקראת פתיחת השנה ייערכו שני ימי הכשרה מרוכזים בהם מחוייבים להשתתף כל תלמידי הסמינר הקליני.

הגשת עבודה סמינריונית
תקציר:

הסמינר עניינו ההיבטים תיאורטיים ופרקטיים בתחומי מגדר, נשים ושינוי חברתי.
במסגרת הקלינאית יפתחו הסטודנטיות/ים מגוון פרויקטים מעשיים בתחומים הנוגעים לנשים ומגדר, שמטרתם שינוי חברתי וקידום נשים. עשייה זו מאפשרת עבודה משפטית תוך חשיפתה לארגונים שונים לשינוי חברתי וקידום שינוי חברתי בתחומי משפט שונים. במסגרת הקלינאית יתנדבו הסטודנטיות/ים בארגונים הפועלים לקידום זכויות נשים ושינוי חברתי.
לצד אלו יעסוק הסמינר בהקניית כלים משפטיים תיאורטיים באמצעות ניתוח סוגיות עקרוניות בתחום, תוך קישור לעבודה המעשית, ובהקניית כלים מחקריים לבניית עבודת סמינריון. במסגרת ההרצאות ידונו תיאוריות פמיניסטיות מרכזיות של המשפט ויחסי הגומלין בין משפט לחברה תוך בחינת מערך יחסי הכוחות בחברה הישראלית, ויבחנו סוגיות כגון: נשים ופוליטיקה, נשים וצבא; מגדר ומשפט פלילי; נשים ועבודה ועוד. בנוסף ישולבו הרצאות אורחים וסיורים.

707032

סמינריון קליני

5 ש"ש

דיני הנזיקין וקידום שוויון
Tort Law and Equality Promotion
ד"ר יפעת ביטון
עו"ד ורדית אבידן
יום ג' 16:00-17:30

הערות:
עבודה מעשית בהיקף של כ- 4 שעות בשבוע
פרזנטציה
הגשת עבודה סמינריונית
תקציר:
הסמינר מיועד להעניק כלים פרקטים הכרחיים לעורך/ת דין הרואה את המשפט ככלי לשינוי חברתי, ובעיקר ככלי לקידום שוויון. להבדיל מהפרקטיקה הנוהגת, המשתמשת בכלים מהמשפט הציבורי ליצירת שינוי חברתי, כאן יילמד השימוש בכלי הנזיקי להשגת שוויון. הדבר נעשה באמצעות הטלת אחריות נזיקית על גורמים ציבוריים ופרטיים למעשיהם המפלים. בכך מורחבים גבולות דיני הנזיקין והמאבק לשוויון. הסמינר פועל בשיתוף עם העבודה המשפטית-ייחודית שב"מרכז תמורה", המרכז המשפטי למניעת הפליה. המרכז משתמש בדיני הנזיקין להשגת שוויון לאוכלוסיות מוחלשות בישראל, המופלות על רקע מרכיבי זהות מכוננים כמו מגדר, מיניות, אתניות ולאום. במסגרת הקליניקה והעבודה ב"מרכז תמורה" הסטודנטים/ות יחשפו למדיניות ומנגנונים הגורמים לאי שוויון בחברה הישראלית, הן ברמה האקדמאית והן ברמת השטח.

 המשך
סדנאות וקליניקות  פתח
 

קליניקות וסדנאות

קוד הקורס

פרטי הקורס

דרישות קדם, הערות ותקציר הקורס

706949
קליניקה
3 ש"ש

קליניקה בחוק חופש המידע - תיאוריה ויישומים אחרים
The Freedom of Information Law Theoretical and Practical Perspectives
עו"ד אלונה וינוגרד
יום ג' 14:00-15:30

הערות:

5 שעות עבודה מעשית בשבוע
עבודת אמצע שנה.
תקציר:
'מהפכת השקיפות' אשר הייתה אמורה להתרחש בעקבות חקיקת חוק חופש המידע מומשה עד כה באופן חלקי ביותר, והקליניקה מבקשת לקדם מהפכה זו. הסטודנטים עוסקים בחשיבות חופש המידע בישראל ובעולם; לומדים על החוק - הוראותיו, סייגיו ופסיקה אודותיו, ואת המשפט המשווה; ודנים בהשפעתו על עיצוב המדיניות הציבורית בישראל. תלמידי הקליניקה פועלים לקידום יישום החוק על ידי פנייה לרשויות המדינה בדרישה לקבל מידע בסוגיות אקטואליות שלדעתנו על הרשויות למסרו. במקרה של סירוב - מכינים הסטודנטים עתירה לבית המשפט כנגד הרשות הרלוונטית. העתירות מוגשות ומנוהלות על-ידי עורכי דין של התנועה. עד כה מעל שלושים עתירות שנוסחו על-ידי סטודנטים הוגשו לבתי המשפט המנהליים, וכמעט כולן הביאו לחשיפת מידע ציבורי חשוב.

706878
קליניקה
4 ש"ש

קליניקת ידיד בית המשפט
Concord Amicus Curiae Clinic - Human Rights in International Law
עו"ד אבינועם כהן

עו"ד עדו רוזנצוויג
עו"ד נועם גיל-עד
יום ג' 18:00-19:30

הערות:
קורס מבוא למשפט בינלאומי פומבי- במקרים מיוחדים יותר לקחת משפט בינלאומי פומבי במקביל, באישור מנחי הקליניקה.
ההצטרפות לסדנה מותנית בריאיון קבלה.
3 ימים מרוכזים לפני פתיחת סמסטר א'.
הגשת עבודה בסיום סמסטר ב'.
העבודה השוטפת מצריכה כ-8 שעות עבודה בשבוע, מלבד מפגש קבוצתי שבועי ופגישות עבודה אישיות עם מנחי הסדנה שתיערכנה אחת לכמה שבועות.
תקציר:

הסדנה מתמקדת במשפט זכויות אדם בינלאומי ופועלת תחת חסותו האקדמית של מכון קונקורד לחקר קליטת המשפט הבינלאומי בישראל. העבודה בסדנה כוללת התנסות בכתיבת חוות דעת משפטיות על בסיס מחקר יסודי במשפט זכויות האדם הבינלאומי או במשפט בינלאומי הומניטארי.

בכל שנה מתמקדת העבודה בסדנה במספר נושאים עקרוניים, בהם פועל צוות הסדנה להגשת חוות דעת ועתירות לבתי משפט שונים. בשנים האחרונות עסקה הסדנה, בין היתר, בזכויות מהגרי עבודה וילדים-מהגרים, בזכויות קרבנות סחר בבני אדם, בזכויות אדם בשטחים, בזכויות אדם בהליכים משפטיים מנהליים ופליליים, ועוד.

707538
קליניקה
3 ש"ש

קליניקה לזכויות אדם
Human Rights Clinic
עו"ד עודד פלר
יום ד'' 18:00-19:30

הערות:
עבודה מעשית 6 שעות בשבוע.
קידום פרויקט מעשי במהלך שנת הלימודים- עתירה, הצעת חוק וכו'. תקציר:
הקליניקה עוסקת בקידום זכויות אדם במישור העקרוני. במסגרת זו מקדמת הקליניקה זכויות אדם בישראל, נאבקת בהפליה על צורותיה השונות, מסייעת למהגרי עבודה, קורבנות סחר ואוכלוסיות מוחלשות אחרות בחברה הישראלית, תוך קיום דיון תיאורטי ומחקר המנגנונים המאפשרים פגיעה בזכויות אדם בישראל. הקליניקה תאפשר לסטודנטים לעקוב אחר הפרות זכויות אדם המתבצעות בישראל כדבר שבשגרה, ולחתור לתיקונן של הפרות אלו.

הסטודנטים יעסקו במהלך השנה בכתיבת עתירות, תביעות ניירות עמדה והצעות חוק, יידעו אוכלוסיות מוחלשות בנוגע לזכויותיהן, יערכו סיורים לימודיים ויחתרו לקידום זכויות האדם בישראל בדרכים שונות.

 

 

המשך
סמסטר א'  פתח
 

סמסטר א':


קוד הקורס

פרטי הקורס

דרישות קדם, הערות ותקציר הקורס

707231
שיעור
4 ש"ס

משפט מבוים
Moot Court
עו"ד מורן קנדלשטיין
יום ג' 12:00-13:30

הערות:
- לתלמידי שנה ג' ו–ד בלבד בכפוף לריאיון אישי (שיתקיים לפני מועדי הרישום על ידי מנחי הקורס).
- חלק מן השיעורים עשויים להיערך במועדים השונים מהמועד הקבוע בידיעון.
- שיבוץ הסטודנטים בקבוצות עבודה יעשה על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנחי הקורס, בהתחשב בבקשות הסטודנטים ככל האפשר.
- הנוכחות בכל השיעורים היא ח ו ב ה !
תקציר:
הקורס נועד לאפשר לסטודנטים להכיר מקרוב את עבודתם של הצדדים להליך המשפטי, ולחוות התנסות ראשונית כעורכי-דין לעתיד. הקורס נחלק לשלושה משפטים מבוימים בתחום הפלילי, החוקתי והאזרחי. כל משפט מבוים, נערך על-ידי צוותי סטודנטים לייצוג התביעה ולייצוג ההגנה. כל צוות יטפל בכל הקשור לייצוג מי מהצדדים; הכנת סיכומים בכתב, הכנת עיקרי טיעון לקראת המשפט והצגת טיעונים בעל-פה. צוות המרצים במהלך הקורס עם כל צוות בנפרד, ידון עימם אודות הסיכומים וינחה אותם לקראת המשפט ואופן ההתנהלות במהלכו.
בסיום הקורס ייערך משפט מבוים בסוגיה משפטית ערכית אקטואלית אשר טרם הוכרעה בישראל, ואשר תוכרע לראשונה במשפט המבוים. המשפט יתנהל בפני הרכב של שלושה שופטים אשר יכלול שופטים בדימוס, עורכי דין בכירים ואנשי אקדמיה. במסגרת המשפט כל צד יציג את טיעוניו בע"פ, ובסיומו יינתן פסק-דין.

707459
שיעור
2 ש"ס

אתיקה משפט וחברה
Ethics, Law and Society
ד"ר לימור זר-גוטמן
יום ג' 12:00-13:30

תקציר:
בשנים האחרונות מרבים להזכיר את האתיקה בהקשר של נבחרי ציבור, חברות עסקיות, שופטים ועורכי דין. בכל המקרים האלו הכוונה לפעולה שהיא אומנם מותרת לפי החוק אך בניגוד לאתיקה ולפיכך לא ראויה הגם שהיא חוקית. המשפט נוצר מתוך האתיקה כאשר ציווי מוסר והתנהגות ראויה הפכו לחוק חרות ומחייב. התפתחות זו של המשפט מתוך האתיקה נמשכת כל העת. חוקים רבים החלו מאתיקה. לדוגמא, חוק לא תעמוד על דם רעך.

מטרת הקורס היא לחדד את האבחנה בין אתיקה למשפט ולהבין את חשיבותה והשפעתה המכרעת של האתיקה לקיום החברה. הקורס יעמוד על הקשר המשולש שבין אתיקה-משפט וחברה ויציג דוגמאות עכשוויות רבות.

 

706709
שיעור
2 ש"ס

לשון הרע והגנה על הפרטיות
Defamation and Privacy
ד"ר תמר גדרון
יום ג' 12:00-13:30

דרישות קדם:
דיני נזיקין (במקביל).
תקציר:
הקורס יעסוק בניתוח חוק איסור לשון הרע וחוק הגנת הפרטיות בעיקר מן ההיבט האזרחי. נדון בשאלה מהי פרטיות ומהו שם טוב. ומה ההבדל ביניהם. נבחן מהם הפרסומים שהחוק מרשה לפרסם על אף שהם פוגעים בכבודו של האחר בעסקו או בעיסוקו. כמו כן נדון ברשימת ההגנות- אמת דברתי ותום לב, ובשיקולים לגבי פיצויים על פגיעה בכבודו של אדם או בפרטיותו.
נשאל האם השימוש בעוולת הרשלנות בגין גילויי פרטים מביכים או מכפישים מייצר עילת תביעה ונדון בהשפעת חוקי היסוד על שאלת איזון האינטרסים בין העיתונות לפרט. במהלך הקורס נעמוד גם על שיקולים פרקטיים בניהול תיק לשון הרע נגד העיתונות ובמעמדם של אנשי ציבור הנפגעים על ידה.

707492
שיעור אנגלית
2 ש"ס

  מגדר בראי המשפט הבינלאומי-מבט לעתיד
Gender on the Cutting Edge of International Law
פרופ' פרנסס רדאי
יום ג' 14:00-15:30

 

תקציר:

The course will explore issues of discrimination and structural disadvantage facing women and members of the LGBT community. We will study the impact of secular human rights in international human rights and comparative constitutional law on sex discrimination and gender stereotyping. Topics to be addressed include feminist theory; CEDAW; religion, culture and gender – Women of the Wall, Female Genital Mutilation and the veil; the patriarchal family; homophobia and gay rights; same sex marriage; reproductive rights and abortion; domestic violence; economic empowerment of women; maternity and parenthood; and wartime rape. It considers how human rights can be enforced in these different areas

בוטל

 

706987
שיעור
2 ש"ס

מאבקן של קבוצות מיעוט לשיוויון
Minority Groups' Legal Struggle for Equality
ד"ר יפעת ביטון
יום ג' 14:00-15:30

תקציר:
הקורס יבחן את מאבקן לשוויון של קבוצות מוחלשות, דרך המשפט. הקורס יצביע על עקרון השוויון וחוקי האנטי-הפליה כמבססים שיח מוגבל להכרה בזכויותיהם של מיעוטים. תפיסתו הנוכחית של עקרון השוויון מונעת את הצגת הסיפור הייחודי-הקשרי של כל קבוצה, הנחוץ לה לשם השגת שוויון מהותי. תחת תפיסה מוגבלת ומדירה זו של עקרון השוויון תוצע קריאה שלו ככלי המופעל בתוך יחסי כוח חברתיים, והנדרש להתאמה לקשיים הייחודיים שהם מעלים. ייחשף מאבקן לשוויון של קבוצות שאינן "מופלות קלאסיות", ושל קבוצות המופלות מסורתית. ינותח מאבקה לשוויון של השחורים לצד תיאור מאבק המיעוט הלאטיני בארצות-הברית. השוואה דומה תיעשה גם בין קבוצות מיעוט בישראל. סקירת המאבקים תעניק פרספקטיבה ביקורתית ייחודית המאפשרת היכרות נרחבת עם עקרון השוויון, הבנייתו ומגבלותיו.

706255
שיעור
2 ש"ס

דיני תקשורת
Media Law
  עו"ד ישגב נקדימון היועץ המשפטי של חברת החדשות
יום ג' 16:00-17:30

הערות:
הקורס מומלץ לתלמידי שנים ג' ו-ד' וכן לסטודנטים שלמדו את הקורס "הסדרת מפת התקשורת המשודרת"
תקציר:

תחום דיני התקשורת הולך ומתפתח במשפט הישראלי בצעדי ענק. סוגיות משפטיות שהיו בעבר נחלתה של העיתונות הכתובה בלבד הפכו רלוונטיות למספר הולך ומתעצם של כלי ואמצעי תקשורת אלקטרוניים, הפונים לקהלים רחבים. על התוכן העיתונאי והחדשותי המועבר בכלי התקשורת השונים חולשת מערכת נורמטיבית סטטוטורית והלכתית, המתעדכנת ומתחדשת כל העת, תוך הצבת נקודות איזון שונות בין חופש הביטוי וזכות הציבור לדעת לבין ערכים, עקרונות ואינטרסים מתחרים. בקורס יידונו סוגיות מרכזיות המעסיקות את הכנסת, בתי המשפט והכתיבה המשפטית בשנים האחרונות בנוגע לתכנים המתפרסמים בכלי התקשורת ובהן: איסור לשון הרע, הגנת הפרטיות, חופש המידע, פומביות הדיון, פרסום שמות חשודים, סוב-יודיצה, צנזורה, שידורים בתקופת בחירות, פרסומים על קטינים, חיסיון עיתונאי ועוד.

706833
שיעור
3 ש"ס

פרטיות והגנת מידע
Privacy and Data Protection
ד"ר עומר טנא
יום ד' 16:00-18:30

תקציר:
הקורס יבחן את השורשים של הזכות לפרטיות, המתח בינה בין זכויות יסוד אחרות והביקורת עליה. ניבחן את מעמדה החוקתי ע"פ חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, ואת ההסדר להגנתה במסגרת חוק הגנת הפרטיות. יושם דגש על ניתוח ההגנה על האינפורמציה השמורה במאגרי מידע בישראל, מעמדה וסמכויותיה של רשמת מאגרי המידע, דרישת הרישום, ניהול ואחזקת מאגר מידע, זכות העיון והתיקון, ומאגרי מידע חסויים. יבחן השוני בין ההסדרים להגנת מידע ופרטיות באיחוד האירופי ובארה"ב וינותחו ההגדרות הבסיסיות ועקרונות היסוד ע"פ דירקטיבת הגנת המידע האירופית.
נדון בהגנת מידע בהקשרים ספציפיים, כגון סביבת העבודה, שיווק, אינטרנט ואכיפת חוק ונבחן עניינים אקטואליים, כגון תעודותזיהוי ביומטריות, השלכות ה-11 בספטמבר ומעמד הזכות לפרטיות בחברה הלוחמת בטרור.

706130
שיעור
2 ש"ס

המאבק המשפטי בגזענות: סוגיות נבחרות
The Legal Struggle Against Racism: Selective Issues
ד"ר יוסף נחושתן
יום ד' 16:00-17:30

תקציר:
מטרת הקורס היא הכרת מושגי היסוד הקשורים לתופעת הגזענות ודיון בסוגיות נבחרות הקשורות להיבטים שונים של הגזענות. במהלך הקורס יידונו הפנים ההיסטוריות, החברתיות, הפסיכולוגיות והמשפטיות של תופעת הגזענות וכן דרכים משפטיות וחוץ-משפטיות למאבק בה. במסגרת הקורס יועלו דרכים מהמשפט הציבורי, מהדין הפלילי ומדיני נזיקין למאבק בביטויי ההשקפה הגזענית, תוך הערכת היתרונות והחסרונות של דרכים אלו. הערכת המאבק המשפטי בגזענות תעשה גם תוך השוואת עמדתו של המשפט כלפי גילויים אחרים של חוסר סובלנות פוליטית

706672

שיעור אנגלית

2 ש"ס

דיני זכויות האדם הבינלאומי

International Human Rights Law

פרופ' דויד קרצמר

יום ד' 16:00-17:30

דרישות קדם:
משפט חוקתי
תקציר:
התפיסה המסורתית של המשפט הבינלאומי, ששמה את הדגש על ריבונות המדינה ואיסור ההתערבות בענייניה הפנימיים, התמוטטה בעקבות לקחי מלחמת העולם השנייה והשואה. עם הקמת האו"'ם התחילו לפתח ענף חדש של המשפט הבינלאומי שעוסק בזכויות אדם כלפי השלטון במדינתו הוא.  פיתוח ענף זה הצריך התמודדות עם שלוש סוגיות: 1. גיבוש נורמות אוניברסאליות של זכויות אדם; 2.  קביעת מנגנונים למעקב אחרי קיום הנורמות; ו-3. הבטחת תרופה במקרה של הפרת הנורמות. נעמוד על הדרך בה התמודדה הקהילה הבינלאומית עם סוגיות אלו; נכיר את אמנות זכויות אדם העיקריות ומוסדות בינלאומיים להגנה על זכויות אדם, ונדון בסוגיות מרכזיות, כגון עונש מוות, האיסור על עינויים, זכויות כלכליות וחברתיות והקשר בין זכויות אדם לבין דיני מלחמה.

 

706673

שיעור אנגלית

2 ש"ס

ביקורת שיפוטית במבט השוואתי
Judicial Review: A Comparative View

פרופ' דוד קרצמר

יום ד' 18:00-19:30

דרישות קדם:
משפט חוקתי;  רצוי גם משפט מינהלי
תקציר:
ביקורת שיפוטית על חקיקה ועל מעשי השלטון בישראל מעוררת מחלוקת הן בציבור הכללי הן באקדמיה.  בצד אחד עומדים אלה שטוענים כי ביקורת בית המשפט חיונית לשמירת שלטון החוק והמשטר הדמוקרטי; בצד השני עומדים אלה הסבורים כי קבלת החלטות בנושאים שנויים במחלוקת פוליטית וציבורית ע"י שופטים שאינם נבחרים סותרת את הדמוקרטיה. דיון זה אינו ייחודי לישראל. בקורס זה נדון בסוגיות מרכזיות מתוך מבט השוואתי.  איך מתייחסים לביקורת על חקיקה של הפרלמנט במדינות אחרות?  האם בתי המשפט במדינות אחרות דנים בשאלות כלליות שאינן נוגעות לפגיעה באנשים ספציפיים? מה הגישה במדינות אחרות לנושאים של דת ומדינה וביטחון המדינה?

 

המשך
סמסטר ב'  פתח
 

סמסטר ב':


קוד הקורס

פרטי הקורס

דרישות קדם, הערות ותקציר הקורס

706292
שיעור
2 ש"ס

משפט ושינוי חברתי
Law and Social Change
ד"ר תמר מורג
יום ב' 16:00-17:30

הערות:
הקורס יינתן ברובו על ידי מרצים אורחים- משפטנים בולטים שהובילו מהלכים מרכזים במשפט הישראלי אשר הביאו לשינוי חברתי ואנשי אקדמיה המתמחים בנושאים אשר יבחנו בקורס.
חומרי הקריאה לקורס יכללו כתיבה תיאורטית
, פסיקה וכתבי בי-דין, תיעוד של עורכי דין על ניסיונם האישי ודוחות של ועדות כנסת וועדות חקיקה.
תקציר:
הקורס יעסוק בסוגיית העולות מהמפגש בין משפט ושינוי חברתי. נבחן את מקומו של המשפט בהנעת שינויים חברתיים על ידי גורמים חוץ ממסדיים ותפקידו של עורך הדין כסוכן שינוי. נבחן יתרונות וחסרונות, אסטרטגיות שונות וגורמים התורמים או מעכבים שימוש במשפט ככלי להנעתו של שינוי חברתי. נברר גם שאלות ודילמות הנוגעות לייצוג של לקוחות אינדוידואלים הנעשה מתוך מטרה להביא לשינוי חברתי.
נבחן את אופני הפעולה הבאים של מי שמבקשים להביא לשינוי חברתי באמצעות המשפט : הליך משפטי יזום, עריכת דין קהילתית, ייזום וקידום חקיקה ותביעות מתחום הנזיקין. חלקו השני של הקורס יוקדש לבחינה לעומק של מאבקים משפטיים בתחומים מוגדרים כגון: זכויות נשים, זכויות עובדים, זכויות ילדים , זכויות מיעוטים זכויות של נפגעי עבירה וזכויות של אנשים עם מוגבלות .

706655
שיעור
3 ש"ס

משפחה, מגדר ופמיניזם
Family, Gender and Feminism
ד"ר יובל מרין
יום ה' 16:00-18:30

תקציר:
הקורס יתמקד בניתוח סוגיות מגדריות בתחום דיני המשפחה. נעסוק בהגדרות שונות – משפטיות וסוציולוגיות – של מוסד המשפחה, על רקע השינויים שחלו במאפייניו בעשורים האחרונים, ונעמוד על מידת ההכרה של מערכת המשפט בקשרי משפחה מסוגים שונים, ובפרט קשרי המשפחה ה"אלטרנטיביים". בתוך-כך נבדוק את התפקיד שממלא ההליך המשפטי בעיצוב התפיסות החברתיות הנוגעות למין, מיניות ותפקידי מגדר בתוך המשפחה. כמו כן, נדון בהיבטים חוקתיים של עקרון השוויון ובמאפייניו ונבחן פתרונות שונים שהוצעו בישראל ובמשפט המשווה על מנת להביא ליתר שוויוניות בדיני המשפחה. דגש מיוחד יושם על גישות ביקורתיות של זרמים שונים בתנועה הפמיניסטית ביחס למוסד המשפחה והנישואין ועל המחלוקת בדבר הנהגתם של נישואין אזרחיים ונישואין חד-מיניים

המשך
סמסטר קיץ  פתח
 


סמסטר ג'

 

706669
שיעור
2 ש"ס

זנות וסחר בנשים בראי המשפט והחברה

Prostitution and Trafficking in Women from a Legal and Social Perspective
עו"ד נעמי  לבנקרון
יום ד' 14:00-17:30

תקציר:
הקורס נועד ליצור הכרות ראשונית עם עולם הזנות והסחר בנשים הן מבחינת יחס רשויות המדינה כלפיה, והן בהקשר החברתי הרחב. נבדוק את יחסי הגומלין בין זנות, סחר בנשים והחברה המאפשרת את התפתחותם של אלו בתוכה, ואת התפקיד שממלאות רשויות המדינה בעיצוב התפיסות החברתיות הנוגעות לזנות ולסחר בנשים.
במסגרת הקורס נכיר את שחקני המפתח בתופעת הזנות והסחר בנשים- הנשים עצמן, הסוחרים, הסרסורים, הלקוחות, ואת פעילותן של הרשויות השונות בישראל בנוגע לזנות ולסחר בנשים: הכנסת, המשטרה, הפרקליטות, בתי המשפט, ונבדוק מיתוסים ומציאות בתחום זה בחברה הישראלית בת זמננו, תוך השוואה למצב הקיים בעולם.

המשך