חפש

ציונים

 

ערעורים על ציוני בחינות  פתח

לכל סטודנט הזכות לערער על ציון בחינה. על הערעור להיות אנונימי, ענייני ומנומק ולהתייחס לכתוב במחברת הבחינה. סטודנט המבקש לערער על ציון בחינה יגיש את הערעור באמצעות המידע-נט (מחברות On-Line ), הערעור ייבדק על ידי מרצה הקורס.  במקרה שבו הקורס נלמד על ידי מספר מרצים, רשאי ראש ההתמחות להטיל את בדיקת כל הערעורים על אחד ממרצי הקורס. במסגרת הערעור יבדוק המרצה אם נפלה טעות במתן הציון. בנוסף להתייחסותו לתוכן הערעור עצמו, יהא המרצה רשאי לבדוק את הבחינה במלואה ובנסיבות המתאימות לקבוע כי הציון יעלה או יופחת.

החלטות המרצה, בין אם יהיו מקלות או מחמירות, יהיו במנותק מהחלטות המתרגל בעת שבדק את כל הבחינות בקורס.

שעות קבלה מרכז השירות עבודות וערעורים:

ימים א' – ה'

12:00-14:00

 

15:30-18:00

יום ו'

8:30-12:30

טלפון

03-9634291 (בירורים טלפוניים ייענו בשעות הקבלה בלבד)

פקס

03-9634201

דוא"ל

irurim@hdq.colman.ac.il


בתוצאות הערעורים ובנימוקי המרצים ניתן לצפות במידע-נט.

תוצאת הערעור היא סופית. לא תתקבל כל בקשה לערעור על ערעור.

מידע על מועדי הערעורים

המועד האחרון למשלוח/הגשת ערעור מתפרסם בהודעות במידע נט יחד עם פרסום ציוני הבחינה . יטופלו ערעורים שיגיעו עד המועד האחרון  להגשה שפורסם בשעה 12 בלילה.

בקשות לערעור שתוגשנה או תישלחנה לאחר המועד האחרון לא תטופלנה.

הגשת ערעור בבחינת מועד מיוחד/ נוסף ושיפור ציון חיובי

מחברות בבחינות מועד נוסף/מיוחד ושיפור ציון אינן נסרקות בתהליך אוטומטי. על כן, במקרה בו הסטודנט יהיה מעוניין לעיין במחברת הבחינה, יהא עליו לבקש ממרכז שירות עבודות וערעורים את סריקת המחברות. הקובץ יישלח לסטודנט באמצעות הדוא"ל, ואם יבקש לערער, יעשה זאת בתיווך מרכז שירות עבודות וערעורים ולא באמצעות המידענט.

נוהל ערעור על בחינה לא חסויה

מחברות הבחינה נסרקות לאחר קבלתן מבדיקה (למעט מבחנים חסויים).

לאחר שלושה ימי עבודה ממועד פרסום הציונים בבחינה,יוכל כל סטודנט לעיין במחברת הבחינה, בטופס הבחינה ובפיתרון בית הספר (במקצועות הכמותיים) במידע-נט, תחת " מחברות On-Line".

הגשת ערעור על בחינה לא חסויה

הגשת הערעור תבוצע באמצעות המידע נט. בקשות אשר לא תועברנה במועד לא תטופלנה. יש לשמור תיעוד למשלוח המייל, הכולל את מספר הפנייה ומועד המשלוח.

נוהל ערעור על בחינה חסויה – "עיון ערעור"
מידע על מועד ערעור על בחינה חסויה / בחינה על גבי דיסקט - מועד "עיון ערעור"

במקרה של בחינה חסויה ,לא נסרקות מחברות הבחינה. נקבע מועד ערעור מיוחד הנקרא "עיון ערעור". במועד זה ניתנת לסטודנט אפשרות לעיין בצילום מחברת הבחינה ובמעמד זה יוכל להגיש ערעור, במידה ויחליט לעשות כן. מידע על המועד, המיקום והשעה ל"עיון ערעור" מתפרסם בהודעות במידע- נט .

 לתשומת לבך!

בקורס בו הבחינה חסויה או שבוצעה במחשב יקבע מועד "עיון ערעור".

ערעור יוגש אך ורק במועד "עיון ערעור".

לא תתקבל בקשה לערעור לאחר המועד שפורסם.

בקשת השתתפות במועד "עיון - ערעור" לבחינה חסויה

על מנת להשתתף ב"עיון ערעור" יש להודיע על כך עד יומיים לפני מועד "העיון ערעור" למרכז השירות-ערעורים ועבודות באמצעות

" הגשת ערעור" במידענט ולציין את  בקשתכם להשתתפות ב"עיון – ערעור".

במועד העיון - ערעור ימתינו מחברות הבחינה המצולמות, לסטודנטים שהגישו טופס בקשת השתתפות בעיון. בתום העיון חובה להחזיר את צילום הבחינה לנציגת בית הספר הנוכחת במעמד זה.

הגשת ערעור של בחינה חסויה

ניתן לערער על ציון הבחינה במעמד ה"עיון - ערעור" – יש למלא את טופס הערעור שיימצא בידי נציגת המרכז בחדר ולמסרו לנציגה.

 לתשומת לבך!

  לא ניתן לקבל מחברות בחינה מקוריות, למעט מועדים מיוחדים, מועדים נוספים ומשפרי ציון .  המחברות הסרוקות מהוות אסמכתא מהימנה הזהה למקור.

 

 

ציונים בקורסים  פתח
מועדי פרסום ציוני בחינות וציוני ערעורים

ציוני מועד א' יתפרסמו 14 יום לאחר הבחינה.

ציוני מועד ב' יתפרסמו 5 ימי עבודה לאחר הבחינה.

תוצאות ערעורים יתפרסמו לאחר 3 ימי עבודה מהיום האחרון שנקבע להגשת הערעור (ימי שישי ושבת לא יכללו במניין 3 הימים).


פרסום ציונים

באמצעות המידע-נט

גיליון  הציונים שלך יעודכן במידע-נט, מיד עם קבלת  הציונים הסופיים במרכז השירות לסטודנט.

באמצעות הטלפון הסלולרי (SMS)

הציונים הסופיים ישלחו לטלפון הסלולרי של הסטודנט עם פרסומם (מותנה בהצטרפות לשירות Mail Bit- פרטים באתר Mail Bit).

לתשומת לבך!

הציונים המפורסמים באמצעים האלקטרוניים (מידע נט, sms) הם הציונים הסופיים בקורס. בקורסים בהם משוקלל ציון הבחינה עם מרכיבים נוספים שבהם טרם התקבלו הציונים , יפורסם ציון הבחינה בלבד, כהודעה במידע נט ו/או בפורטל (ולא ברשימת הציונים).

 

נציגי מרכז השירות לסטודנט לא ימסרו לסטודנטים ציונים בטלפון

 

ציונים וחובות אקדמיות  פתח
  מרכיבי הציון הסופי של קורס מובאים לידיעת הסטודנט על ידי המרצה בתחילת הקורס ומפורטים בסילבוס.

מפתח ציונים

מעולה

95-100

excellent

טוב מאוד

85-94

very good

טוב

75-84

good

כמעט טוב

65-74

fairly good

מספיק

60-64

fair

נכשל

0-59

failed

 ציון המעבר הנמוך ביותר הוא - 60.

בחלק מן הסדנאות ניתן ציון עובר/נכשל. ציון "עובר" לא ישוקלל בממוצע הציונים.

 

 לתשומת לבך!

 חובה לעמוד בדרישות הקורס כפי שבאות לידי ביטוי בסילבוס .

בקורס בו הבחינה מהווה חלק מהציון הסופי, חובה לעמוד בהצלחה בבחינה כתנאי לציון סופי חיובי וזאת, בנוסף למטלות האחרות בקורס כפי שמפורט בסילבוס.

חובת הנוכחות בקורסים היא של 80% מהפגישות לפחות (בקורסים מסוימים חובת נוכחות של 100%). מרצה הקורס רשאי לאכוף את חובת הנוכחות, בכל  שלב במהלך הסמסטר. האמור לעיל תקף גם לקורסים עליהם נאלץ הסטודנט לחזור.

 

ציון נ"לר  פתח
 

כללי

ציון נל"ר הוא ציון מינהלי המורה כי הסטודנט נרשם לקורס, לא ביטל הרשמתו במועד, לא עמד בחובות האקדמיות לצורך סיומו ולא ניגש לבחינה בשני מועדיה.

ציון נל"ר לא יחשב במניין הכישלונות של הסטודנט ולא ישוקלל בממוצע הציונים של הסטודנט.

קורס שיתקבל בו ציון נל"ר יחוייב בשכר לימוד.

לאחר שהגיש  סטודנט בקשה לרישום ציון נל"ר בקורס, בסמסטר מסויים, לא יוכל להבחן בשני מועדי הבחינה בסמסטר הרלבנטי, לרבות מועד מיוחד או מועד נוסף.

על הסטודנט מוטלת החובה לבטל רישום לקורס מתקדם, המבוסס על הקורס בו ביקש רישום ציון נל"ר

על הסטודנט להירשם מחדש לקורס (למעט קורס בחירה בו אין חובת רישום מחדש).

מספר ציוני נל"ר מותרים

סטודנט רשאי לצבור שני ציוני נל"ר במהלך שנת לימודים אקדמית אחת וחמישה ציוני נל"ר לכל היותר במהלך לימודיו לקראת התואר.

בקשה לרישום ציון נל"ר

בקשה לרישום ציון נל"ר תוגש בכתב למזכירות הסטודנטים, לא יאוחר מתום הסמסטר העוקב שלאחר שמיעת הקורס. בבקשה יש לציין את השנה והסמסטר בהם נלמד הקורס.

אם לא תוגש בקשה כנ"ל, ייחשב הקורס במניין הכישלונות של הסטודנט וישוקלל כציון 0 בממוצע הציונים הכללי.

בקשה לרישום ציון נל"ר בקורס תאושר רק במקרה שהוגשה במועד ושאין חריגה ממכסת הנל"ר המותרת בשנה אקדמית אחת וממכסת ציוני הנל"ר בכל התואר. 

לתשומת לבך!

קורס אשר בציונו נרשם נל"ר לא ישוקלל בממוצע הציונים הכללי של הסטודנט.  

 

שיפור ציון חיובי  פתח

 

א. תנאי זכאות 

שיפור ציון חיובי בקורס אפשרי בתנאים הבאים:

1.       טרם הוגשה בקשה לאישור זכאות לתואר.

2.       הקורס נשוא השיפור לא מהווה דרישה מקדימה לקורסים מתקדמים שכבר שמע הסטודנט או שרשום אליהם בסמסטר שבסיומו מבקש לממש את הבחינה לשיפור הציון.

3.       הסטודנט ויתר על הציון החיובי הקיים (חתם על טופס ויתור על ציון חיובי בו מאשר שהציון האחרון הוא הקובע והגישו עד שבוע לפני קיום הבחינה).

4.       הסטודנט היה רשום לקורס פעם אחת בלבד.

5.       הסטודנט ניצל מועד בחינה אחד בקורס.

6.       אם ניצל הסטודנט את שני מועדי הבחינה, וברצונו לשפר ציון, יהיה עליו להירשם מחדש לקורס ולעמוד בכל חובותיו, ובלבד שיעמוד בתנאים הנ"ל, המפורטים בפרק זה.

7.       שיפור הציון יוכל להתבצע במועד ב' של הסמסטר בו רשום הסטודנט לקורס או בסמסטר העוקב בו מוצע הקורס ובתנאי שאינו לומד קורס מתקדם, המתבסס עליו. ציון הבחינה החדש (בין אם עלה או ירד) ישתקלל עם ציוני המטלות שכבר ביצע הסטודנט.

8.       מרגע שסטודנט קיבל את טופס הבחינה במועד בו ביקש לשפר ציון, הוא יחשב כנבחן לכל דבר ועניין, ולא תהיה כל התייחסות לנסיבות של עזיבה מוקדמת של הבחינה. ציונו יהא עפ"י מה שיספיק עד רגע העזיבה, על כל המשתמע מכך.

9.       הכלל לפיו לא ניתן להיבחן יותר מארבע פעמים בכל קורס יחול גם על שיפור ציון חיובי.
 

ב. נוהל רישום לשיפור ציון חיובי 

1.       הסטודנט יירשם לבחינה וימלא הצהרה שבכוונתו לוותר על ציון חיובי עד שבוע ימים לפני מועד הבחינה.

2.       סטודנט שיצהיר על ויתור על ציון חיובי, ציונו הקודם יבוטל ולא יוחזר, גם אם מסיבה כלשהי לא יוכל לגשת לבחינה במועד הקרוב.

3.       ניתן להגיש בקשה לביטול ויתור על ציון חיובי עד 24 שעות לפני הבחינה.

 

שימו לב- חובה על הנבחן להתעדכן לגבי שינויים בתכנית הקורס.

 

 

מלגות והלוואות
טופס הרשמה
מתעניינים בלימודים? השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי :
*שם פרטי:*שם משפחה:
*דוא"ל:*טלפון:
*מעוניין ב:
אני מעוניין לקבל עדכונים מהמכללה