דלג לתפריט ראשי דלג לתוכן העמוד דלג לתחתית הדף (מקש קיצור 2)

תקנון- חניון המסלול האקדמי המכללה למינהל

1. המסלול האקדמי המסלול האקדמי המכללה למינהל מיסודה של הסתדרות הפקידים בתל אביב בע"מ (חל"צ) שמספרה 513591222 משד' יצחק רבין 7 ראשל"צ (להלן – "המכללה") מפעילה בקמפוס המכללה בראשל"צ חניון בתשלום המיועד לסגל המכללה, הסטודנטים והמבקרים במכללה.
2. השימוש בחניון הוא לצרכי חניה בלבד על פי המקומות המסומנים.
3. הנוהג ברכב הנכנס לחניון מתחייב למלא אחר הוראות התמרורים, סימוני החניות וסימוני אבני השפה בשטח החניון, וכן למלא אחר הוראות נציגי המכללה ו/או מי מטעמה.
4. הכניסה לחניון מעניקה זכות חניה בלבד במקומות המיועדים לכך, ואינה כוללת שירותי שמירה כלשהם, לרבות אי תחולת הוראות חוק השומרים, תשכ"ז- 1967.
5. המכללה ו/או הבאים מטעמה אינם אחראים לכל נזק ו/או אובדן, מכל מין וסוג שהוא, לכלי הרכב ו/או לתכולתו ו/או אובדן גופני שיגרמו מכל סיבה שהיא.
6. המכללה אינה אחראית לדו"חות חניה שיינתנו ע"י משטרת ישראל ו/או הרשות המקומית בגין חניה שלא בהתאם להוראות התעבורה בתחום החניון.
7. בעת חניית הרכב יש לוודא כי בלם היד מורם וכי הרכב נעול.
8. אין להשאיר ברכב דברי ערך המכללה לא תפצה ולא תשפה את בעל הרכב או מי מטעמו ביחס לכל מקרה של הפסד, אבדן או גניבה שנגרמו לרכוש שנותר ברכב או לנזקים שנגרמו לרכב במהלך החניה או בעקבות השימוש בחניון.
9. הכניסה ו/או החניה בשטח החניון לאוטובוסים, משאיות ונגררים – אסורה, אלא בתיאום פרטני מראש מול קב"ט המכללה.
10. המכללה רשאית לגרור כל כלי רכב החונה ללא רשות ו/או בניגוד להוראות, על חשבון בעליו.
11. מובהר כי אין באמור כדי לפטור מתשלום דמי החניה עבור זמן החניה בפועל בהתאם לתעריפי החניה הנהוגים.
12. המכללה רשאית בהתאם לשיקול דעתה ועל פי צרכיה ו/או על פי הנחיית הרשויות המוסמכות, לסגור את שערי הכניסה לחניון ולמנוע כניסת רכבים.
13. תעריפי החניה מפורסמים בשילוט המוצב בכניסות לחניון. המכללה תהיה רשאית לשנות את התעריפים מעת לעת ולפי שיקול דעתה.
14. ניתן לשלם את דמי החניה באמצעות אחת ממכונות התשלום האוטומטיות המוצבות בשטח החניון (במזומן או בכרטיס אשראי), או ביציאה מהחניון (בכרטיס אשראי בלבד), או באמצעות אחת מהאפליקציות המאפשרות תשלום דמי חניה בהתאם לשילוט ברחבי החניון .
15. נכים המחזיקים בתו חניה לנכה זכאים לחנות ללא תשלום במקומות המסומנים , וזאת בכפוף ומבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה. מובהר כי זכות החניה ללא תשלום מותנית בכך שבעל התו משתמש ברכב בעצמו (או מסתייע במלווה שאוסף אותו או מסיע אותו). במקרה של שימוש ברכב נכה שלא ע"י מחזיק תו החניה לנכה – יגבה תשלום מלא בגין החניה בהתאם לתעריפי החניה הנהוגים, ובמקרה של הפרה חוזרת המכללה תהיה רשאית אף למנוע את כניסתו לחניון. מובהר כי חל איסור על חניית לילה לרכב נכה, והאמור בתקנון זה בקשר לחניית לילה, יחול בהתאמה על חניית רכב נכה.
16. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, במקרה של הפרת הוראות התקנון ו/או הוראות נציגי המכללה, המכללה תהיה רשאית לסנדל את כלי הרכב ו/או לדרוש דמי טיפול ו/או למנוע כניסה של כלי הרכב לחניון, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של המכללה.
17. השימוש בחניון מהווה הסכמה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
18. המכללה תהיה רשאית לשנות את התקנון ו/או לקבוע הוראות נוספות מעת לעת ולפי שיקול דעתה.