דלג לתפריט ראשי דלג לתוכן העמוד דלג לתחתית הדף (מקש קיצור 2)

ד"ר אבי שניידר, נציב קבילות הסטודנטים

ד"ר אבי שניידר, דיקן הסטודנטים, הוא בעל תואר ראשון (.B.A) במדעי ההתנהגות ותואר שני (.M.A) בייעוץ ופיתוח ארגוני מהמסלול האקדמי המכללה למינהל, ודוקטורט (.Ph.D) מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

סעיף 22 לחוק זכויות הסטודנט, התשס''ז–2007 קובע כדלקמן:

"נציב קבילות סטודנטים

בכל מוסד יהיה נציב קבילות סטודנטים; כל מועמד וכל סטודנט במוסד רשאי להגיש תלונה לנציב קבילות הסטודנטים או לגוף אחר במוסד המוסמך לברר תלונות (בסעיף זה – הנציב), אם סבר שנפגעו זכויותיו לפי חוק זה, לרבות במסגרת הליך משמעתי לפי פרק ד', או שלא זכה ליחס ראוי מצד הסגל האקדמי או המינהלי במוסד; הנציב יבדוק ויברר כל תלונה שקיבל וישיב למתלונן, ורשאי הוא להעביר את המלצותיו בענין התלונה לכל גורם מוסמך במוסד, כן ידווח הנציב לראש המוסד, מדי שנה, על פעולותיו לבירור התלונות באותה שנה."

כמתחייב מסעיף 22 לחוק זכויות הסטודנט, התשס''ז–2007 וכמקובל במוסדות להשכלה גבוהה, מונה במסלול האקדמי המכללה למינהל נציב הקבילות לסטודנטים ולמועמדים. הנציב מהווה סמכות עצמאית ואובייקטיבית לטיפול בקבילות שתוגשנה על ידי סטודנטים או מועמדים, הטוענים ליחס בלתי ראוי או לטיפול בלתי הולם בענייניהם האקדמיים או המנהליים או לפגיעה בזכויותיהם במסגרת הליך משמעתי. לעניין הליכים משמעתיים יובהר כי נציב הקבילות אינו מהווה ערכאת ערעור על החלטות הגורמים המוסמכים לפי תקנון המשמעת; הנציב יבחן את תקינותו הפרוצדורלית של ההליך המשמעתי בלבד.

לתקנון נציבות קבילות הסטודנטים לחצו כאן>>

 

נציב קבילות הסטודנטים המכהן: ד"ר אבי שניידר, דיקן הסטודנטים

הנציב יבדוק ויברר כל קבילה שתוגש אליו וישיב לקובל, ורשאי הוא להעביר את המלצותיו בעניין הקבילה לכל גורם מוסמך במוסד.

לצורך הגשת קבילה לנציב קבילות הסטודנטים, יש למלא את הטופס >>

יש לשלוח את הטופס, בצירוף כל התכתובות והמסמכים הרלוונטיים לקבילה, לכתובת המייל שלהלן: kvilot@colman.ac.il

יובהר כי לא תתאפשר הגשתן של קבילות אנונימיות לנציב, אולם על פי בקשת הקובל ובהסכמת הנציב, תיתכן אפשרות לטפל בקבילה תוך שמירת פרטי הקובל חסויים.