דלג לתפריט ראשי דלג לתוכן העמוד דלג לתחתית הדף (מקש קיצור 2)
לרישום ומידע נוסף השאירו פרטים

רישום לקורסים - תואר שני בכלכלה יישומית

נהלי רישום ותשלום מקדמה

הרישום לקורסים נערך אחת לשנה, לפני פתיחת שנת הלימודים .
שובר תשלום עבור המקדמה יישלח על ידי מדור שכר לימוד לבית הסטודנט על-פי הכתובת המעודכנת במחשבי מזכירות הסטודנטים, כחודש לפני מועד הרישום.
לקראת פתיחת שנת הלימודים, תפרסם המזכירות במידע נט את נהלי הרישום למערכת השעות.
שים לב: סטודנט שלימודיו נמשכים מעבר לשנתיים מתבקש להודיע על כך בכתב למזכירות הסטודנטים, לצורך זימון לרישום.
במידה ובקשה כזו לא תופנה למזכירות בכתב, לא ישלח אליו זימון להרכבת מערכת לשנת הלימודים הבאה.רישום למערכת שעות שנתית

מזכירות הסטודנטים משבצת לסטודנטים אלו את מערכת השעות על ידי שתילה גורפת של המערכת.
קורס ההשלמה, לסטודנטים שלימודיהם מותנים בכך (על-פי מכתב הקבלה) יישתל אף הוא באופן אוטומטי במערכת השעות.
תזכורת, יש לסיים את קורס ההשלמה בתורת המחירים עד תום סמסטר א' של שנת הלימודים הראשונה. הקורס כרוך בתשלום נוסף.
• על סטודנט שהפסיק את לימודיו למשך סמסטר אחד או יותר וברצונו לחדש לימודיו, להודיע על כך למזכירות הסטודנטים - ראה פרק הפסקת לימודים וחידושם.
• יש לדאוג לשלם את המקדמה על חשבון שכר הלימוד לפני המועד שנקבע להרכבת המערכת.
• סטודנט הגורר חוב בשכר לימוד משנה קודמת, יוכל להרכיב מערכת רק לאחר הסדרת החוב במדור שכר לימוד.דרישות מקדימות

• סטודנט אינו רשאי ללמוד קורסים בטרם עמד בדרישות הקדם של אותם קורסים.
• על הסטודנט לעמוד בדרישות הקורס כפי שהן באות לידי ביטוי בסילבוס שיפורסם בתחילת הסמסטר.
• עמידה בדרישות הקדם לקורסים היא באחריותו הבלעדית של הסטודנט. השתתפות בקורס שדרישות הקדם שלו לא מולאו, לא תוכר.

שים לב: חובת הביטול של הקורס המתקדם חלה על הסטודנט.
במידה ולא נעשה כן, הקורס המתקדם יבוטל ממערכת הלימודים של הסטודנט בכל שלב במהלך הסמסטר בלא זכות ערעור.
במקרה זה, שכר הלימוד מתעדכן בהתאם.הגבלות ברישום קורס במקרה של כישלון

סטודנט אינו רשאי ללמוד בקורס חובה יותר מפעמיים. לאחר שלמד פעמיים קורס חובה ולא עמד בהצלחה בבחינה, יירשם בתיקו ציון "נכשל" ולימודיו יופסקו (ראה פרק הפסקת לימודים וחידושם).
סטודנט אינו רשאי לשמוע קורס בחירה יותר מפעמיים. לאחר שלמד פעמיים קורס כזה ולא עמד בהצלחה בבחינה, עליו להירשם לקורס בחירה אחר במקומו.

סטודנט שנכשל בקורס לאחר שנבחן בשני מועדי בחינה עוקבים באותו סמסטר:
א. עליו להירשם מחדש לקורס בו נכשל במועד הקרוב ביותר בו מוצע הקורס.
ב. חייב לבטל רישום לקורס מתקדם המבוסס עליו.
ג. אם הוגש ערעור על הציון והערעור התקבל, יתוקן הציון ויאושר הרישום לקורס המתקדם.
אם נדחה ערעור על הציון, חייב הסטודנט לפעול על פי סעיפים א' ו-ב' לעיל. ניתן לקבל מידע בדבר ערעורים דחויים במידע נט (תחת כפתור "ארועים").

שים לב: סטודנט אינו רשאי להיבחן, להגיש עבודות, תרגילים וכדומה בקורס שאינו רשום אליו כחוק. במידה וסטודנט נבחן בקורס שבו אינו רשום כחוק, הציון לא יוכר.
רישום לקורס ייחשב במניין הפעמים שמותר לשמוע קורס (ראו לעיל), בין שנבחנו בו ובין שלא (למעט אם ביקשו נל"ר – ראה פרק ציון נל"ר).
חובת ביטול רישום לקורס חלה על הסטודנט והוא יחוייב בשכר לימוד בגין הקורס אם לא דאג לבטלו מתכנית הלימודים, עד תום תקופת השינויים (ראה פרק ביצוע שינויים במערכת השעות האישית).
חל איסור מוחלט על רישום לקורסים ששעות הלימוד שלהם חופפות במלואן או בחלקן.
אי-ציות לנהלי הרישום לקורסים או כל ניסיון לעקוף אותם, גורם לביטול המערכת כולה לאותו סמסטר ו/או העמדה לדין משמעתי.
בית הספר שומר לעצמו את הזכות לשנות ולבטל קורסים או להחליף מרצים בהתאם לצרכים. כמו-כן, בית הספר אינו מתחייב להציע קורסים מסוימים מתוך התכנית בכל שנת לימודים.שינויים במערכת השעות

• מערכת הלימודים בתכנית התואר השני מובנית ולא ניתן לבצע בה שינויים פרט לביטול קורסים.
• ניתן לבטל קורס במערכת השעות במהלך השבועיים הראשונים של כל סמסטר (תקופת השינויים) וזאת בהתאם לתקנון שכר לימוד.

• ניתן להוציא מהמידע נט פלט מעודכן של מערכת השעות.
• האחריות לבדיקת מערכת השעות, לאחר הגשת בקשה לשינויים, חלה על הסטודנט.
שים לב: יש לבדוק ביסודיות כל תדפיס חדש (כולל הפרטים האישיים) ולהודיע למזכירות מיד על כל טעות שהתגלתה, כולל טעויות בפרטים האישיים.


שינוי עקב כישלון

א. בקשה לשינוי עקב כישלון תתקבל גם לאחר תקופת השינויים, ובלבד שתוגש לא יאוחר מיומיים לאחר קבלת הציון ו/או התשובה על הערעור.
ב. בקשה לשינוי עקב כישלון תוגש על גבי טופס שינויים עקב כשלון ובו יצוין הקורס המתקדם אותו יש לבטל.
ג. פרישה מקורס שלא בהתאם לנוהל תגרור ציון נל"ר (ראה פרק ציון נל"ר).

שים לב: אין להצטרף לקורס שלא בהתאם לנהלים.
סטודנט שלא יפעל על פי נהלים אלה, מכל סיבה שהיא, מסתכן בביטול מערכת השעות לאותו סמסטר ו/או בהעמדה לדין משמעתי.