דלג לתפריט ראשי דלג לתוכן העמוד דלג לתחתית הדף (מקש קיצור 2)
לרישום ומידע נוסף השאירו פרטים

ציונים - תואר שני בכלכלה יישומית

אמצעי פרסום ציונים

א. במידע נט.
ב. באמצעות הטלפון הסלולרי - SMS - הציונים הסופיים ישלחו לטלפון הסלולרי של הסטודנט עם פרסומם, מותנה בהצטרפות לשירות מיילביט - פרטים באתר האינטרנט. השירות כרוך בתשלום.
שים לב: נציגי מזכירות הסטודנטים לא ימסרו לסטודנטים ציונים בטלפון.
• הציונים המפורסמים באמצעים האלקטרוניים (מידע נט, SMS) הם הציונים הסופיים בקורס.
• בקורסים בהם משוקלל ציון הבחינה עם מרכיבים נוספים שבהם טרם התקבלו הציונים יפורסם ציון הבחינה בלבד, בקובץ מצורף, במידע נט - הודעות.

מועדי פרסום ציוני הקורסים ותוצאות הערעורים

ציוני מועד א' - יתפרסמו תוך 9 ימי עבודה מיום הבחינה.
ציוני מועד ב' - יתפרסמו תוך 7 ימי עבודה מיום הבחינה.
ציוני ערעורים - יתפרסמו תוך שבוע מיום הגשת הערעור (מהתאריך האחרון שנקבע
להגשת הערעור).

הערכת הישגים, ציונים

1. השלמה בהצלחה של קורס כרוכה בקבלת ציון עובר בבחינת סיום הקורס, אלא אם  צוין אחרת בסילבוס.
2. בתחילת הקורס המרצה מביא לידיעת הסטודנטים את מרכיבי הציון הסופי של הקורס והם מפורטים גם בסילבוס.
3. מפתח הציונים בעברית ובאנגלית:
 

מפתח הציונים 

מעולה   95 - 100 Excellent
טוב מאוד 94   - 85 Very Good
טוב 84   - 75 Good
כמעט טוב 74   - 65 Fairly Good
מספיק 64   - 60 Fair
נכשל 59   - 0 Failed
 
ציון המעבר הנמוך ביותר הוא - 60.
 

עבודות וערעורים

כללי
המדור נועד לסייע לסטודנט בהגשת עבודות, מבחני בית, תרגילים נושאי ציון וערעורים על ציונים. המדור אחראי גם על סריקת מחברות הבחינה למידע נט (אתר האינטרנט).
שים לב: יש להגיש עבודות נושאות ציון אך ורק באמצעות מדור עבודות וערעורים.
כל הבוחר לנהוג בדרך אחרת, חלה עליו האחריות במקרה של אובדן העבודה.
 
ערעורים ובקשות לצילום יוגשו באמצעות המידע נט. בירורים טלפוניים ייענו בשעות הקבלה בלבד
טל: 03-9635816/4325 
פקס: 03-9634304

הגשת עבודות נושאות ציון 

במסגרת שיפור השרות לסטודנט, כל תהליך הגשת עבודות וקבלת הציון הינו ממוחשב.
הגשת עבודה ומטלה מתבצעת באמצעות הנפקת ברקוד המצורף כדף נלווה לעבודה, הברקוד מונפק ע"י הסטודנט בערוץ המידע נט – מטלות שלי.
הברקוד ופרטי העבודה (תאריך הגשה, שם הקורס, שם המגיש/ים) נסרקים במדור עבודות.
סריקת הברקוד מהווה אישור הגשה.
באפשרות הסטודנט לבדוק במידע נט את סטאטוס העבודה והאם הוחזרה.
תהליך זה חל על עבודות בלבד. 

ערעור בבחינות

לכל סטודנט הזכות לערער על ציון בחינה.
ערעור על הציון, לרבות ציון חיובי, יהיה מנומק על סמך הכתוב במחברת הבחינה בלבד. המרצה יבדוק האם נפלה טעות במתן הציון ורשאי יהיה בנסיבות המתאימות לקבוע כי הציון יופחת.

מידע לגבי מועדי הערעורים

מועד סופי להגשת ערעור מתפרסם במידע נט, במקביל להודעה על פרסום ציוני הבחינה.
לא תתקבל בקשה לערעור לאחר המועד שפורסם, למעט סטודנטים שהיו במילואים בתקופה הנ"ל (ראה פרק אמנת המילואים).
 

סריקת מחברות בחינה במידע נט

מחברות הבחינה תסרקנה למידע נט לאחר קבלתן מבדיקת המרצה. ניתן לעיין במחברות הבחינה הסרוקות במידע נט בתום שלושה ימי עבודה ממועד פרסום הציונים הסופיים.
לא תסרקנה מחברות בחינה לסטודנטים המשפרים ציון חיובי ולנבחנים במועד מיוחד.
כל סטודנט יוכל באופן עצמאי לצפות במחברות הבחינה שלו ובהערות הבודק, ללא צורך בהזמנת הבחינה מראש (השרות ללא תשלום).
מחברות הבחינה של סטודנטים משפרי ציון ושל הניגשים למועד מיוחד לא יסרקו - סטודנטים אלה יגישו בקשה לסריקת מחברת הבחינה במייל למדור עבודות וערעורים.
 

כיצד ניתן לראות את הבחינות במידע נט

כניסה באמצעות קוד אישי למידע נט שבאתר האינטרנט.
לחיצה על "פתיחת מחברות ON-LINE"
לצורך דפדוף בין דפי הבחינה יש להשתמש בחיצי הגלילה שבסרגל הכלים (מופיע מספור הדף).
 
שים לב: למניעת תקלות בסריקה, חובה להקפיד בעת הבחינה:
א. לא לכתוב מעבר לשוליים, מאחר והשוליים נחתכים לצורך הסריקה.
ב. לכתוב רק בעמוד השמאלי. צד ימין ישמש לכתיבת הערות הבודק/טיוטה.
ג. אין לתלוש או להוסיף דפים לבחינה.
ד. לכתוב בעט כהה בלבד!
 
תקופת הערעור תחושב מיום סריקת המחברות במידע נט.
מועד הערעור יפורסם במידע נט.
 

הגשת ערעור אלקטרוני

הגשת הערעור תבוצע באמצעות המידע נט. 
מידע נט - הגשת ערעור עד למועד האחרון לערעור שנקבע ופורסם במידע נט.
בקשות הערעור עוברות ישירות למרצה, ואינן עוברות דרך מדור עבודות וערעורים. 
תשובה תינתן תוך 3 ימים מהתאריך האחרון לערעור.
למעקב: על הסטודנט להיכנס למידע נט- מעקב אחרי בקשה ויבדוק מהו סטטוס הערעור שלו. בסיום הטיפול הסטודנט יקבל מייל שהטיפול הסתיים. 
סטודנטים המשפרים ציון ונבחנים במועד מיוחד המבקשים לערער על ציון יגישו את טופס הערעור למדור עבודות וערעורים.
טופס בקשת הערעור נמצא מחוץ למדור עבודות וערעורים, למשפרי ציון ומועדים מיוחדים ובאתרנו באינטרנט ובמידע נט.
 
שים לב:
• ערעור יוגש אך ורק במועד ובמקום שיפורסמו.
• לא תתקבל בקשה לערעור לאחר המועד שפורסם.
• ניתן לערער פעם אחת בלבד על בחינה בקורס.
• תוצאת הערעור היא סופית. לא תתקבל בקשה לערעור על ערעור.
 

שיפור ציון חיובי

ניתן לשפר ציון חיובי בקורס בתנאים הבאים:
1. הסטודנט ויתר על ציונו החיובי המקורי.
2. הקורס אינו מהווה דרישת קדם לקורס מתקדם שהסטודנט למד בעבר.
3. שיפור ציון בקורס המהווה דרישת קדם (לקורס שעדיין לא נלמד) יתבצע, לכל המאוחר, בשנת הלימודים העוקבת לשנה שבה נלמד הקורס לראשונה.
4.  שיפור ציון אינו אפשרי לאחר קבלת התואר וחייב להתבצע לפני הגשת בקשה לאישור זכאות לתואר.
 
שים לב: בקשה בכתב לשיפור ציון חיובי יש להגיש למזכירות הסטודנטים עד שבוע ימים לפני מועד הבחינה.
סטודנט שיחתום על טופס ויתור על ציון חיובי ציונו הקודם יבוטל ולא יוחזר גם אם מסיבה כלשהי לא יוכל לגשת לבחינה במועד הקרוב. ניתן לבטל את הבקשה עד יום לפני הבחינה.
סטודנט שנבחן פעמיים בקורס חייב להירשם לקורס פעם נוספת על מנת לשפר את ציונו. בכל מקרה, לא ניתן להיבחן בקורס כלשהו יותר מארבע פעמים.
 

ציון נל"ר (נעדר ללא רשות) 

כללי
ציון נל"ר (נעדר ללא רשות) הוא ציון מנהלי המורה כי הסטודנט נרשם לקורס, לא ביטל את הרישום במועד ו/או לא עמד בדרישות הקורס ו/או לא ניגש לבחינה.
קורס שיתקבל בו ציון נל"ר לא ייחשב במניין האקדמי של הקורסים לצורך השלמת התואר, אך יחשב במניין הפעמים שהקורס נלמד ויחייב את הסטודנטים בתשלום שכר לימוד.
ציון נל"ר אינו נכלל במניין הכישלונות.
 

תיקון ציון נל"ר

אין אפשרות לתקן ציון נל"ר על ידי בחינה חוזרת.
הסטודנט חייב להירשם  מחדש לקורס, ללמוד אותו באופן סדיר ולבטל רישום לקורס מתקדם המבוסס עליו.
 

מספר ציוני נל"ר מותרים

סטודנט רשאי לצבור לכל היותר 3 ציוני נל"ר במהלך לימודיו לקראת התואר, אך עד 2 ציוני נל"ר בשנת לימודים אקדמית אחת.
 

בקשה לרישום ציון נל"ר

יש להגיש בקשה בכתב למזכירות הסטודנטים תוך ציון השנה והסמסטר בהם נלמד הקורס.
במידה ולא תוגש הבקשה הנ"ל ייחשב הקורס במניין הכישלונות של הסטודנטים.
בקשה לרישום ציון נל"ר בקורס תאושר רק אם הבקשה לא חורגת ממכסת ציוני הנל"ר המותרת לשנה אקדמית אחת וממכסת ציוני הנל"ר לכל התואר.