דלג לתפריט ראשי דלג לתוכן העמוד דלג לתחתית הדף (מקש קיצור 2)
לרישום ומידע נוסף השאירו פרטים

הפסקת לימודים וחידושם - תואר שני בכלכלה יישומית

לימודיו של סטודנט יופסקו מהסיבות הבאות:

סיבות אקדמיות

1. לאחר ששמע פעמיים קורס חובה ולא עמד בהצלחה בבחינות, או סטודנט שהיה רשום לקורס פעמיים ולא עמד בדרישות הקורס.
2. כישלון ביותר ממחצית מניין הקורסים בתכנית הלימודים של הסטודנט במשך שני סמסטרים עוקבים.
3. סטודנט שלא עמד בהתניות שהוטלו עליו עם קבלתו ללימודים או לאחר מכן.
לתשומת לב: הפסקת לימודים מסיבות אקדמיות היא לצמיתות.

סיבות מנהליות

1. סטודנט שלא הסדיר את הרשמתו כנדרש, ייחשב כאילו הודיע על הפסקת לימודים.
2. סטודנט שלא עמד בהתחייבויותיו הכספיות.
3. סטודנט שלא סיים את חובותיו לתואר בתוך 4 שנים (מיום תחילתם כולל הפסקות לימודים).
 

סיבות משמעתיות

על פי החלטת מוסדות השיפוט של המסלול, ולפרק זמן שייקבע על ידם (פרטים נוספים, ראה תקנון משמעת).

סיבות אישיות

1. סטודנט המפסיק את לימודיו מסיבות אישיות יודיע על כך בכתב למזכירות הסטודנטים ולמדור שכר לימוד, לפני תחילת הסמסטר שבו הוא מבקש להפסיק ללמוד.
2. חיוב/החזר שכר לימוד יתבצע על פי תקנון שכר הלימוד.
לתשומת לב: אי מסירת הודעה במועד גוררת חיוב במלוא שכר הלימוד.
 

חידוש לימודים

חידוש לימודים לאחר הפסקתם ביוזמת הסטודנט, איננו אוטומטי ומותנה באישור הממונה על ענייני הסטודנטים.
בכל מקרה תישקל בקשה לחידוש לימודים, בתנאי שניתן לסיימם בתוך 4 שנים מיום תחילתם (כולל הפסקות לימודים).יש להגיש את הבקשה לפחות חודשיים לפני תחילת הסמסטר.