תכנית הלימודים במשפטים

המסלול האקדמי המכללה למינהל

מבנה תכנית הלימודים* | התכנית נלמדת בימים א', ב', ד'

משפטיםש"ס
קורסי חובה112 ש"ס +4 ש"ס אנגלית למתקדמים ב'
סמינריון שנתי6
קורסי בחירה24
סה"כ146 (142 לפטורים מאנגלית למתקדמים)
תכנית הלימודים נתונה לשינויים משנה לשנה ט.ל.ח

קורסי החובה

שנה א' (41 ש"ס)

שם הקורסש"סנ"ז
(י)סודות המקצוע המשפטי55
משפט חוקתי88
דיני עונשין88
דיני חוזים88
תורת המשפט66
משפט עברי44
אתיקה מקצועית א'22
סה"כ4141
תכנית הלימודים נתונה לשינויים משנה לשנה ט.ל.ח

שנה ב' (45 ש”ס)

שם הקורסש"סנ"ז
דיני נזיקין88
דיני קניין88
דיני תאגידים66
דיני משפחה44
דיני עבודה44
משפט מינהלי44
משפט בינלאומי פומבי44
משפט אנגלו-אמריקאי22
משפטים בספרות*22
תולדות המחשבה הכלכלית*22
סדנת כתיבה11
סה"כ4545
*קורסים מתחום משפט ותרבות. הנושאים בקורסים אלה עשויים להשתנות משנה לשנה.
בשנה השנייה מומלץ להשתתף בקורסי בחירה בהיקף מקסימלי של 4 ש”ס בנוסף לקורסי החובה (6 ש”ס כולל סמסטר קיץ).
תכנית הלימודים נתונה לשינויים משנה לשנה ט.ל.ח

שנה ג’ (32 ש”ס)

שם הקורסש"סנ"ז
דיון אזרחי66
דיני מיסים44
סדר הדין הפלילי33
דיני ראיות55
אתיקה מקצועית22
פרקטיקה משפטית22
תולדות החשיבה החברתית, משפט וחברה*22
עריכת דין - הלכה למעשה22
סמינריון שנתי66
סה"כ3232
*קורסים מתחום משפט ותרבות. הנושאים בקורסים אלה עשויים להשתנות משנה לשנה.
יתרת קורסי הבחירה עד להשלמת 142 ש”ס לתואר (146 ש”ס כולל אנגלית למתקדמים ב’) יילמדו בסמסטר הקיץ או בשנה ד’.
בשנה השלישית מומלץ להשתתף בקורסי בחירה בהיקף של כ-14 ש”ס בנוסף לקורסי החובה.
תכנית הלימודים נתונה לשינויים משנה לשנה ט.ל.ח

לתקצירי קורסי החובה

תכנית הלימודים נתונה לשינויים משנה לשנה ט.ל.ח

קורסי הבחירה

לתקצירי קורסי הבחירה

תכנית הלימודים נתונה לשינויים משנה לשנה ט.ל.ח

תכנית הלימודים לתואר הכפול*: בוגר במשפטים (.LL.B) ובוגר בכלכלה (.B.A)

מבנה התכנית

משפטיםש"סנ"זכלכלהש"סנ"ז
קורסי חובה100100קורסי חובה7979
סמינריון שנתי66הרחבה במערכות מידע 66
סה"כ106106סה"כ8585
סה"כ בתכנית 191 ש"ס, 191 נ"ז
התכנית מיועדת למבקשים לרכוש השכלה משפטית וכלכלית ולעסוק ביחסי הגומלין שבין עולם המשפט לבין הכלכלה המודרנית
בנוסף, ומציעה שילוב תחומי ידע נדרשים במשרדי עורכי הדין המובילים, בחברות עסקיות וציבוריות ובמשרדי הממשלה.
המיומנויות המוקנות לבוגרים מאפשרות להם לאייש עמדות ניהול בכירות בעולם העסקים בארץ ובעולם.
במסגרת הלימודים נכללים קורסי יסוד בכל אחד מהתחומים, כמו גם קורסים בין-תחומיים, שבהם בא לידי ביטוי השילוב בין המקצועות.
בוגרי התכנית יכולים להתמחות ולקבל הסמכה בעריכת דין.
תכנית הלימודים נתונה לשינויים משנה לשנה ט.ל.ח
תכנית הלימודים עשויה להשתנות בהתאם להחלטות ועדות ההוראה של בית הספר למשפטים ובית הספר לכלכלה.

תכנית הלימודים על פי השנים - שנה א'

משפטיםש"סנ"זכלכלהש"סנ"ז
משפט חוקתי88מבוא לכלכלה א'55
דיני עונשין88מבוא לכלכלה ב'55
דיני חוזים88מתמטיקה לכלכלנים א'33
תורת המשפט66מתמטיקה לכלכלנים ב'33
(י)סודות המקצוע המשפטי44מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי משפטים כלכלה33
יסודות המקצוע המשפטי- סדנת כתיבה 11מבוא לאקונומטריקה לתלמידי משפטים כלכלה 33
אתיקה מקצועית א'22יישומי מחשב לכלכלנים22
ניתוח אירועים כלכליים22
חשבונאות פיננסית א'22
מימון א'32
יסודות השיווק והתנהגות צרכנים33
ניהול כלכלי אישי ומשפחתי למנהלים22
סה"כ3737סה"כ3636
תכנית הלימודים נתונה לשינויים משנה לשנה ט.ל.ח

תכנית הלימודים על פי השנים - שנה ב'

משפטיםש"סנ"זכלכלהש"סנ"ז
דיני קניין88מאקרו כלכלה א'55
דיני נזיקין88מאקרו כלכלה ב'55
דיני תאגידים66תורת המחירים א'55
משפט בינלאומי פומבי44תורת המחירים ב'55
דיני עבודה44מימון ב'22
משפט מנהלי44כלכלת ישראל22
מערכות מידע למנהלים22
חשבונאות פיננסית ב'22
ניתוח דוחות כספיים + הערכת שווי חברות וניתוח אג"ח33
סה"כ3434סה"כ3131
תכנית הלימודים נתונה לשינויים משנה לשנה ט.ל.ח

תכנית הלימודים על פי השנים - שנה ג'

משפטיםש"סנ"זכלכלהש"סנ"ז
סדר דין אזרחי66ניתוח ניירות ערך33
דיני מסים44ניתוח מודלים כלכליים באקסל 22
סדר דין פלילי33מכשירים פיננסים33
אמצעי תשלום33ניהול ובחירת תיק השקעות22
דיני ניירות ערך33תמחיר22
סדנת כתיבה ב'11תכנות לאקסל vba 22
סמינריון שנתי 66ניהול, יישום והטמעת מערכות BI 44
סה"כ2626סה"כ1818
תכנית הלימודים נתונה לשינויים משנה לשנה ט.ל.ח
יתכן וחלק מהקורסים בכלכלה יינתנו בשנה ד'

תכנית הלימודים על פי השנים - שנה ד'

משפטיםש"סנ"זכלכלהש"סנ"ז
אתיקה מקצועית22
דיני ראיות55
עקרונות הפרוצדורה המשפטית22
סה"כ99
תכנית הלימודים עשויה להשתנות בהתאם להחלטות ועדות ההוראה של בית הספר למשפטים ובית הספר לכלכלה.
תכנית הלימודים נתונה לשינויים משנה לשנה ט.ל.ח

תכנית הלימודים על פי השנים-

משפטיםש"סנ"זמינהל עסקיםש"סנ"ז
משפט חוקתי88שיווק והתנהגות צרכנים33
דיני עונשין88מתמטיקה למנהלים א'43
דיני חוזים88סטטיטיקה 133
תורת המשפט66מבוא לכלכלה מיקרו43
(י)סודות המקצוע המשפטי44יישומי מחשב בניהול33
אתיקה מקצועית א'22מתמטיקה למנהלים ב'43.5
סדנת כתיבה א'11סטטיסטיקה 243.5
יסודות המערכת החשבונאית54מבוא לכלכלה מאקרו43
מבוא לניהול וארגון א'22
סה"כ4241סה"כ3127
תכנית הלימודים נתונה לשינויים משנה לשנה ט.ל.ח

שנה ב'

משפטיםש"סנ"זמינהל עסקיםש"סנ"ז
דיני קניין88יסודות החשבונאות א'54
דיני נזיקין88יסודות המימון33
דיני תאגידים66טכנולוגיות עסקיות בניהול33
דיני עבודה44מבוא לניהול וארגון ב'22
משפט מנהלי44יסודות החשבונאות ב'43
סדנת כתיבה ב'11אנגלית למתקדמים ב'42
מבוא למסים22.5סטטיסטיקה 343.5
שעת קריירה--
סה"כ3433.52520.5
תכנית הלימודים נתונה לשינויים משנה לשנה ט.ל.ח

שנה ג'

משפטיםש"סנ"זמינהל עסקיםש"סנ"ז
סדר דין אזרחי66בעיות מדידה א'43
סדר דין פלילי33חשבונאות ניהולית לחשבונאים43.5
דיני ניירות ערך33מיסים א'54.5
אמצעי תשלום33מבוא לביקורת33
קורס בשפה האנגלית22בעיות מדידה ב'43
סמינריון שנתי66מיסים ב'54.5
צירופי עסקים א'43
בקרה פנימית22
חשבונאות ניהולית מתקדמת33
מערכות מידע בארגון לחשבונאים22
סה"כ23233631.5
תכנית הלימודים נתונה לשינויים משנה לשנה ט.ל.ח

שנה ד'

משפטיםש"סנ"זמינהל עסקיםש"סנ"ז
אתיקה מקצועית22ביקורת דו"חות כספיים22
דיני ראיות55מיסים למתקדמים54.5
פרקטיקה משפטית22צרופי עסקים ב'54
יישומי מחשב מתקדמים22
ניהול ובחירת תיקי השקעות לחשבונאים33
סה"כ991715.5
תכנית הלימודים עשויה להשתנות בהתאם להחלטות ועדות ההוראה של בית הספר למשפטים ובית הספר למינהל עסקים.
תכנית הלימודים נתונה לשינויים משנה לשנה ט.ל.ח

מבנה התכנית

משפטיםש"סתקשורת וניהולש"ס
קורסי חובה98קורסי תקשורת46
סמינריון שנתי6התמחות בפרסום ושיווק16
קורס בחירה2קורסי ניהול28
סה"כ לימודי משפטים106סה"כ לימודי תקשורת וניהול90
מהפכת המידע והתקשורת המתרחשת מול עינינו כוללת התפתחויות בתחומי הטכנולוגיה, הארגון, התוכן, המשפט, הכלכלה, העסקים והתרבות.
מטבע הדברים, האינטרנט, הטלפון הסלולרי, מציאות וירטואלית, מחשוב לביש ועוד, דורשים התייחסויות והסדרים חברתיים חדשים. הם יוצרים תחומי ידע מרתקים ומעלים שאלות חשובות ומאתגרות המחייבות השכלה ומיומנות בין- תחומית בנושאי המשפט והתקשורת.
התואר מעניק כלים מחקריים ומעשיים המאפשרים להשתלב הן בעריכת דין - במשרדים המתמחים בתחום התקשורת על כל סוגיה, בגופי רגולציה (משרד התקשורת, הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו וכד’)
והן כאנשי תקשורת ודיגיטל במערכות תקשורת חדשות ומסורתיות, בחברות סטארט-אפ, משרדי פרסום, חברות אינטרנט ועוד.
בוגרי התכנית יכולים להתמחות ולקבל הסמכה בעריכת דין.
תכנית הלימודים נתונה לשינויים משנה לשנה ט.ל.ח

תכנית הלימודים על פי השנים-

משפטיםש"סתקשורת חטיבה אקדמיתש"ס
משפט חוקתי8מבוא לתקשורת - תיאוריותתקשורת4
דיני עונשין8יסודות העיתונאותתקשורת2
דיני חוזים8סוגיות בתקשורת שכנועיתתקשורת2
תורת המשפט6תקשורת אינטרנטית והשפעותיה החברתיותתקשורת2
יסודות המקצוע המשפטי4יסודות החשיבה החברתיתתקשורת2
אתיקה מקצועית א'2תקשורת בהיסטוריהתקשורת2
סדנת כתיבה א'1קריאה וכתיבה אקדמית א'תקשורת1
עקרונות התוכן למדיהתקשורת2
יסודות הפרסוםהתמחות פרסום ושיווק2
יחסי ציבור ודוברותהתמחות פרסום ושיווק2
קריאטיבהתמחות פרסום ושיווק2
ניהול מותגהתמחות פרסום ושיווק2
חשיבה אסטרטגיתהתמחות פרסום ושיווק2
סטטיסטיקה למנהליםניהול5
יסודות השיווקניהול2
התנהגות צרכניםניהול1
מבוא להתנהגות ארגונית והמשאב האנושיניהול3
סה"כ37סה"כ38
תכנית הלימודים נתונה לשינויים משנה לשנה ט.ל.ח

שנה ב'

משפטיםש"סתקשורתחטיבה אקדמיתש"ס
דיני נזיקין8מבוא לתקשורת – מוסדותתקשורת2
דיני קניין8סוגיות במדיה חברתיתתקשורת2
דיני תאגידים6שפה חזותית ואסתטיקהתקשורת2
משפט מנהלי4לשון, חברה ותרבותתקשורת2
דיני עבודה4חשיבה הומניסטיתתקשורת2
משפט בינלאומי פומבי4קריאה וכתיבה אקדמית ב'תקשורת1
סדנת כתיבה ב'1סמינריון סמסטריאליתקשורת2
אקטיביזם תקשורתיהתמחות פרסום ושיווק2
פרסום ושיווק במרחב הדיגיטליהתמחות פרסום ושיווק2
ניהול מדיה דיגיטליתהתמחות פרסום ושיווק2
כלכלה למנהליםניהול4
שיטות מחקרניהול5
מבוא ליזמותניהול2
יסודות המימוןניהול3
סה"כ35סה"כ33
תכנית הלימודים נתונה לשינויים משנה לשנה ט.ל.ח

שנה ג'

משפטיםש"סתקשורתחטיבה אקדמיתש"ס
סדר דין אזרחי6האקולוגיה של המדיהתקשורת2
סדר דין פלילי3אתיקהתקשורת2
דיני מיסים4שני קורסי תקשורת מתקדמיםתקשורת4
דיני תקשורת2תקשורת וחברה בישראלתקשורת2
דיני זכויות יוצרים2אנגלית לתקשורתתקשורת2
סמינריון שנתי6סמינר שנתיתקשורת4
תקצוב ובקרהניהול3
סה"כ23סה"כ19
תכנית הלימודים נתונה לשינויים משנה לשנה ט.ל.ח

תקצירי קורסים*

קורסי בחירה

תכנית הלימודים נתונה לשינויים משנה לשנה ט.ל.ח

קורסי חובה

תכנית הלימודים נתונה לשינויים משנה לשנה ט.ל.ח

תחרות גישור בפריז

נבחרת של ארבעה סטודנטים למשפטים השתתפה בתחרות בין- לאומית לייצוג בהליכי גישור אשר התקיימה בפריז בחודש פברואר ; דניאל דהן, מחברי המשלחת: "הזדמנות אדירה ליצור קשרים שרלוונטיים לעתיד"