דלג לתפריט ראשי דלג לתוכן העמוד דלג לתחתית הדף (מקש קיצור 2)
לרישום ומידע נוסף השאירו פרטים

בחינות - תואר שני בכלכלה יישומית

נהלי בחינות בית הספר

זכאות להיבחן ומועדי בחינות

1. בתום כל סמסטר נערכות הבחינות בתאריכים שיפורסמו מראש, בכפוף ללוח השנה האקדמי.
2. מועדי ב' יחלו מיד עם סיום מועדי א'.
3. הבחינות נערכות במשך כל שעות היום.
4. מומלץ לתכנן לוח בחינות אישי על פי לוח מועדי א' ו-ב'.
5. מידע על מועדי הבחינות מתפרסם באתר האינטרנט.
6. בית הספר רשאי לשנות את מועדי הבחינה והשעות מטעמים מיוחדים.
7. באחריותו של הסטודנט לעקוב אחר שינויים בלוח הבחינות.


זכאות להבחן

1. חובת נוכחות בהיקף של 80% לפחות מכלל השיעורים.
2. עמידה בדרישות הלימוד של הקורס ככתוב בסילבוס, המפורסם בפורטל הלימודים.
3. הופעה ברשימת נבחני הקורס שהופקה על-ידי מזכירות הסטודנטים בסמוך למועד הבחינה, ברשימה זו יכללו סטודנטים שנרשמו לקורס במועד על פי נהלי רישום לקורסים.
4. תשלום שכר לימוד במועד.
5. הצגת תעודה מזהה בפני המשגיח/ה בבחינה.
6. מזכירות הסטודנטים תפרסם, כשבועיים לפני תאריך הבחינה, את רשימת אי הזכאים להבחן כפי שהועברה על ידי מרצה הקורס.


מספר מועדי הבחינה המותרים

1. לרשות הסטודנט עומדים שני מועדי בחינה באותו הסמסטר (מועד א' ומועד ב') לכל קורס, המתפרסמים וידועים מראש.
2. סטודנט רשאי לגשת למועד ב', גם אם לא ניגש למועד א', ללא הודעה מראש או אישור מיוחד.
3. ניתן לגשת לאחד המועדים או לשניהם. הציון הסופי והקובע יהיה הציון שהושג במועד האחרון.
4. סטודנט שלא ניגש לבחינה באף לא אחד משני המועדים (מועד א' ומועד ב'), מכל סיבה שהיא, למעט הסיבות המזכות במועד מיוחד (ראה פרק מועדים מיוחדים), ייזקף לחובתו ציון "נכשל" בקורס.
לחילופין יוכל לבקש הסטודנט ציון נעדר ללא רשות – נל"ר (ראה פרק ציון נל"ר), על מנת שלא ייזקף לחובתו ציון "נכשל" בקורס.
הערה: בכל מקרה ניתן להיבחן אך ורק בשני מועדים בכל קורס.


כיתת הבחינה

רשימות הנבחנים וחלוקתם לחדרי הבחינות, יפורסמו על גבי לוח המודעות ובמידע נט, כשעתיים לפני מועד הבחינה.
כיתת הבחינה של סטודנט הזכאי למועד מיוחד או משפר ציון, תפורסם על גבי לוח המודעות בלבד.
על הנבחן להקפיד להיכנס אך ורק לחדר בחינה בו מופיע שמו ברשימת הנבחנים.


כללי התנהגות בבחינה

ראה מדור בחינות - נהלי בחינות


התאמות למידה והארכות זמן בבחינות

נוהל הזכאות
זכאות להתאמת למידה והארכת זמן בבחינה מותנית באישור בכתב שקיבל הסטודנט מאחד הגורמים הבאים:
1. "מכון רום": עקב לקויות למידה.
2. רופא תעסוקתי (המאושר על ידי המסלול האקדמי): עקב בעיות רפואיות.
3. הממונה על ענייני הסטודנטים של בית הספר: עקב בעיות חריגות.
4. מזכירות הסטודנטים: לעולים חדשים ולסטודנטים ששפת אמם אינה עברית, ניתנת הארכת זמן על-פי כללים שנקבעו מראש ע"י הדיקאנט.
פרטים נוספים, ראה: דיקאנט הסטודנטים.
סטודנט שאושרה לו התאמת למידה ו/או הארכת זמן יקבל אישור מיוחד ממזכירות הסטודנטים.
סטודנט שאושרו לו הקלות בבחינות (שאינן רק תוספת זמן) יגיש כחודש לפני כל תקופת בחינות (כל סמסטר בנפרד) את לוח הבחינות האישי שלו ("פיזור בחינות") לרכזת הארכת זמן במדור בחינות.


הארכות זמן ומועד קיומן

הארכת הזמן בבחינה תינתן לסטודנטים הזכאים לה, אחרי סיום הזמן הרשמי של הבחינה.
שים לב: באחריות הסטודנט להתעדכן בנושאים הקשורים להארכות זמן.
בקשות להתאמות למידה והארכות זמן יש להגיש עד חודש לפני תקופת הבחינות.
בקשות שיוגשו לאחר מועד זה, יטופלו באיחור וידחו את מימוש ההתאמות לתקופת הבחינות הבאה.


מועדים מיוחדים

נוהל מועדים מיוחדים ונוספים
א. בכל מקרה בו יאושר לסטודנט מועד מיוחד/נוסף, מספר הפעמים בהן יהיה רשאי הסטודנט להיבחן בקורס אליו רשום בסמסטר מסוים, לא יעלה על שתיים. (למעט במקרה של מילואים ע"פ אמנת המילואים, סעיף 4.3.1.3 ).
ב. מועד בחינה מיוחד/נוסף הוא מועד א' או ב' של אותו הקורס בסמסטר העוקב בו הקורס מוצע.(חומר הבחינה הקובע הוא זה שנכלל בקורס בסמסטר בו מתקיימת בחינה וחובה על הנבחן להתעדכן בשינויים שחלו בתכני הקורס).
ג. מחברות בחינה של נבחנים במועד מיוחד/נוסף, אינן נסרקות למידע- נט. לצפייה במחברות יש לפנות באמצעות הדוא"ל למדור עבודות ומבחנים. לאחר סריקה ידנית יישלח קובץ הבחינה לנבחן באמצעות הדוא"ל.
ד. סטודנט בעל אישורים להתאמות הבאות בבחינות: שכתוב; הקלדה על מחשב; הקראה; חדר נפרד, אשר עומד לממש את זכותו לבחינה במועד מיוחד/נוסף, חייב ליידע מראש את מדור בחינות.

מועד מיוחד - הבחינה תתקיים בתום הסמסטר העוקב בו מוצע הקורס, למעט מועד שניתן בגין שירות מילואים, בו יוכל הסטודנט לבחור להבחן בסמוך למועד ב', בכפוף לתנאים שבאמנת המילואים של המסלול האקדמי ואגודת הסטודנטים. אישור למועד מיוחד מאפשר ללמוד בסמסטר העוקב קורס מתקדם, המתבסס עליו.
במקרה בו סטודנט נכשל במועד המיוחד בעודו לומד במקביל קורס מתקדם - אם יתקבל ציון עובר בקורס המתקדם, ציון זה יוקפא עד אשר יתקבל ציון עובר בקורס המהווה דרישת קדם.

 

תנאי זכאות לבחינה במועד מיוחד

1. חפיפה במועדים של שתי בחינות המתקיימות באותו יום ובכפוף לתנאים הבאים:
א. הסטודנט השתתף בבחינה החופפת לזו בה אושר המועד המיוחד.
ב. במקרה של חפיפה בין קורס יסוד לקורס מתקדם, ייבחן הסטודנט קודם בקורס היסוד.
2. מקרה של פטירת בן משפחה מדרגת קרבה ראשונה (ילד / אח / הורה / בן או בת זוג) בסמיכות למועד הבחינה.
3. לידה - על פי נוהל 4 בספר הנהלים של דיקאנט הסטודנטים.
4. שירות מילואים פעיל ביום הבחינה ובסמוך לה, ע"פ הקריטריון המפורסם באמנת המילואים של המסלול האקדמי ואגודת הסטודנטים. חובה לצרף לבקשה אישור רשמי מקורי על שירות מילואים פעיל (שמ"פ).
5. במקרה של שירות מילואים חד יומי ביום הבחינה, תדון בקשה למועד מיוחד רק אם יצורפו אליה המסמכים הבאים:
• צו קריאה.
• אישור שמ"פ.
• אישור ממפקד בכיר ביחידה וקצין/ת הקישור על כך שלא ניתן היה לשחרר את הסטודנט ביום זה.
6. אשפוז של יומיים לפחות בכפוף להצגת מכתב שחרור מבית חולים.

מועד נוסף (מועד חלופי למועד בחינה שלא נוצל)- הבחינה במועד הנוסף תתקיים בתום הסמסטר העוקב בו נלמד הקורס והסטודנט לא יוכל ללמוד קורס מתקדם המבוסס עליו עד למעבר הקורס בהצלחה.


תנאי זכאות לבחינה "במועד נוסף" (מועד חלופי למועד בחינה שלא נוצל)

מועד נוסף בגין צפיפות בין מבחנים
במידה ו-2 בחינות מתקיימות בשני ימים קלנדריים עוקבים, ניתן יהיה לקבל מועד נוסף לאחת משתי הבחינות. להלן ההנחיות לבחירת הקורס מבין 2 הבחינות הצפופות:
יש צורך לתת קדימות ל:
1. בחינה בקורס ליבה.
2. בחינה בקורס חוזר.
3. בחינה בקורס בו יש לסטודנט מועד מיוחד/נוסף מסמסטר קודם.
4. בחינה בקורס אשר לגביו קיימת החלטת דיקאן/ וועדה אקדמית כי על הסטודנט להבחן בו.
5. קורס המהווה תנאי מעבר.
לאחר פרסום ציוני מועדי ב' של הקורס הרלוונטי (גם אם הסטודנט לא ניגש לבחינה) ולא יאוחר משלושה שבועות ממועד הפרסום, ניתן לבצע במידענט, באופן עצמאי, תהליך קבלת מועד נוסף עקב צפיפות.

 

מכסת מועד נוסף כללי (שלא בגין צפיפות בין מבחנים)

לכל סטודנט הזכות לבקש רישום של עד 2 מועדים נוספים לשנה, מכל סיבה, ללא צורך בהצגת אישורים רפואיים או מסמכים כלשהם.
1. לאחר מיצוי שני המועדים, לא יהא הסטודנט זכאי לכל מועד נוסף בשנה זו, מכל סיבה לרבות: מחלה, נסיבות משפחתיות, או נסיבות מכוח עליון.
2. לא ניתן יהיה לגרור מועדים שלא נוצלו, משנה אחת לשנייה.
3. יש לבצע את הרישום למועד הנוסף הכללי לאחר מועד ב' בקורס (גם אם הסטודנט לא נבחן), ולא יאוחר משלושה שבועות מיום פרסום ציוני מועד זה. לא ניתן יהיה לבטל את רישום המועד הנוסף, גם אם הסטודנט חזר בו ולא ניצל אותו בפועל.
4. הבחינה תתקיים בתום הסמסטר העוקב בו יוצע הקורס ועד למעבר הקורס בהצלחה, לא ניתן יהיה ללמוד קורס מתקדם, אשר הקורס הנ"ל מהווה לו דרישת קדם.
5. בקשה למועד נוסף מסיבה שאינה צפיפות בין מבחנים, ניתן יהיה לבצע באופן עצמאי במידענט.
6. סטודנט יוכל לבקש מועד נוסף בקורס, רק אם הדבר לא יעמוד בסתירה להחלטות קודמות של וועדה אקדמית, אחראי לעניינים אקדמיים או כל גורם אחר בבית הספר, הרלוונטיות לרישום זה.


מועד מיוחד / נוסף לבחינה אשר מתבצעת ע"ג המחשב

על הסטודנט ליידע את מזכירות הסטודנטים עד שבוע לפני מועד הבחינה על הכוונה לגשת לבחינה, על מנת לשריין מקום במעבדת המחשבים.
בכל קורס, חומר הבחינה הקובע למועד מיוחד/נוסף, הוא זה שנכלל בסילבוס הקורס, בסמסטר שבסיומו יממש הסטודנט את הבחינה במועד המיוחד/נוסף. חובה על הנבחן להתעדכן בשינויים שחלו בתכני הקורס. ניתן לפנות למזכירות הסטודנטים לצורך הכללת הקורס הרלבנטי בפורטל.
במקרים בהם משוקלל ציון הבחינה במועד המיוחד/נוסף עם ציוני מטלות נוספות בקורס, ישתמש המרצה בציוני הביניים מהקורס הקודם כדי לשקלל את הציון הסופי. יש לוודא שציוני הביניים יהיו מופקדים במזכירות הסטודנטים.


נהלי בחינות כלל מסלולי

נהלי בחינות – כללי
1. בתום כל סמסטר נערכות הבחינות בתאריכים שיפורסמו מראש, בכפוף ללוח השנה האקדמי.
2. מועדי ב' יחלו מיד עם סיום מועדי א'.
3. הבחינות נערכות ב-2 משמרות (בוקר,ערב).
4. מעקב אחר לוח הבחינות הינו באחריות הסטודנט.
5. באחריות הסטודנט להיכנס לכיתת הבחינה אליה הוא רשום.
6. כניסה לחדר הבחינה מותרת עד 30 דקות ממועד הבחינה. סטודנט שאיחר לא יקבל תוספת זמן בגין האיחור.
7. לא תותר יציאה מחדר הבחינה ב-30 דקות ראשונות של הבחינה
8. יש להישמע להוראות המשגיחים בכיתת הבחינה.


כללי התנהגות בבחינה

1. על הנבחן להיכנס לכיתת הבחינה אליה הוא רשום.
2. יש להצטייד בתעודה מזהה.
3. יש להישמע להוראות המשגיחים.
4. יש להניח בקדמת הכיתה את כל החפצים האישיים (כולל טלפונים ניידים כבויים). על הנבחן לוודא כי אין בכיסו, ו/או על גופו או בשליטתו כל חומר אסור (פתקים, יומנים אלקטרוניים וכיוצב').
5. נבחן יצטייד אך ורק בחומר המותר בהתאם להוראות שאלון הבחינה. חומר העזר ישמש את הסטודנט באופן אישי.
6. מי שנכנס לחדר הבחינה וקיבל שאלון בחינה - ייחשב כמי שנבחן במועד זה, גם אם לא יכתוב את הבחינה.
7. נבחן אינו רשאי לעזוב את מקומו ו/או את חדר הבחינה בלא אישור המשגיח.
8. לא תותר יציאה מחדר הבחינה ב-30 דקות ראשונות של הבחינה.


התנהלות הבחינה

1. מחברות הבחינה והשאלונים יחולקו על ידי המשגיחים עם תחילת הבחינה.
2. עם תחילת הבחינה יש לשמור על השקט בחדר הבחינה. לכל בקשה/שאלה/פניה יש להצביע ולהמתין בסבלנות עד הגעת המשגיח.
3. יש למלא את הפרטים האישיים על גבי השאלון / מחברת הבחינה / דפי קידוד / דפי טיוטא, בהתאם להנחיית המשגיחים ובכתב ברור וקריא.
4. מחברת הבחינה נשארת בשלמותה – אין לתלוש דפים ממנה.
5. במחברת הבחינה יש לכתוב בצד שמאל של הדף בלבד. אין לכתוב בתוך השוליים משני צידי הדף.
6. את התשובות לבחינה יש להקפיד ולכתוב בעט כחול / שחור בלבד ובכתב יד קריא וברור.
7. בדפי קידוד יש להקפיד על קידוד נכון של מספר השאלון ולפעול על פי ההנחיות המופיעות על גבי דפי הקידוד.
8. בסיום הבחינה יש להחזיר את כל מחברות הבחינה (כולל טיוטא) ואת שאלון הבחינה, אלא אם ניתנה הנחיה אחרת.

נוהל יציאה לשירותים

1. נהלי היציאה לשירותים הינם נהלים כלליים. ייתכנו שינויים בעת הבחינה עצמה – ההנחיות הסופיות והקובעות הן אלה שניתנות בזמן הבחינה על ידי המשגיחים בכיתה.
2. היציאה לשירותים תתאפשר באישור המשגיחים בלבד.
3. בבחינות שאורכן שעה וחצי לא תתאפשר היציאה לשירותים.
4. בבחינות שאורכן שעתיים תתאפשר היציאה לשירותים לאחר שלושת רבעי השעה מתחילת הבחינה ועד שלושת רבעי השעה לפני תום הבחינה.
5. בבחינות שאורכן שעתיים וחצי תתאפשר היציאה לשירותים לאחר שעה מתחילת הבחינה עד שלושת רבעי השעה לפני תום הבחינה.
6. בבחינות שאורכן שלוש שעות תתאפשר היציאה לשירותים לאחר שעה מתחילת הבחינה ועד שעה לפני תום הבחינה.
7. בבחינות שאורכן שלוש וחצי שעות תתאפשר היציאה לשירותים לאחר שעה ורבע מתחילת הבחינה ועד שעה ורבע לפני תום הבחינה.
8. בבחינות שאורכן ארבע שעות ומעלה תתאפשר היציאה לשירותים לאחר שעה ורבע מתחילת הבחינה ועד שעה ורבע לפני תום הבחינה.
9. הרשות ליציאה לשירותים לא תינתן ליותר מנבחן אחד, בעת ובעונה אחת.
10. נבחנים בעלי אישור רפואי יקבלו היתר מיוחד ליציאה לשירותים, בהתאם לאישור.

לקויות למידה

1. הטיפול באישורים ללקויות למידה שונות מתבצע מול דיקאנט הסטודנטים.
2. תוספות זמן למיניהם מטופלים על ידי דיקאנט הסטודנטים באופן ישיר ללא התערבות מדור בחינות או יחידות ההוראה.
3. סטודנט נדרש להביא עימו לבחינה את אישור התאמות תנאי הבחינה.
4. סטודנטים הזכאים לעזרים (מחשב נייד/ הקראה/ חדר נפרד) יפנו לרכזת התאמות למידה במדור בחינות לרישום ותיאום כשבועיים לפני מועד הבחינה לכל המאוחר.
לאתר דיקאנט הסטודנטים - לקויות למידה
לאתר דיקאנט הסטודנטים - פניות על בסיס רפואי


עבירות משמעת

1. סטודנט חייב להישמע לכל הוראות והנחיות המשגיחים במשך כל הבחינה.
2. משגיח רשאי להגיש תלונה משמעתית בגין חשד להתנהלות לא תקינה של הסטודנט במהלך הבחינה.
3. הטיפול בכל קובלנה משמעתית יתבצע על ידי הממונה על המשמעת.